Sprzedaż nieruchomości o pow. 4065 m2 przy ul. Sosnowej w Żaganiu – data przetargu: 16 marca 2021 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 4065 m2, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1488/1, położonej przy ul. Sosnowej w Żaganiu.

 

Data przetargu: 16 marca 2021 r., godz. 11.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00025645/2

Cena wywoławcza: 610 000,00 zł

Wadium: 61.000,00 zł

 

Wyznaczona na sprzedaż niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest przy ul. Sosnowej i ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nieruchomości dogodny – drogą o nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia terenu jest płaska, porośnięta nielicznymi drzewami oraz krzewami. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, kompleks garaży, parkingi oraz tereny leśne. Sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych oraz w nieruchomościach sąsiednich. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1MWU30 oznaczającym tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych.

Przetarg odbędzie się 16 marca 2021 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 61.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 12 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.