PROFITY

PODEJMUJĄC DZIAŁALNOŚĆ W ŻAGAŃSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ ZYSKUJESZ

PROFITY DLA INWESTORÓW

Rada Miasta Żagań podjęła w 2016 r. dwie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości tj.:

1)  uchwałę  nr XXVIII/94/2016  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomościw ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań,

2) uchwałę nr XXVIII/95/2016 zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.

Udzielenie zwolnień w podatku od nieruchomości wymaga spełnienia warunków  wynikających  z w/w uchwał oraz stosownych przepisów unijnych, a także wymaga złożenia wniosku w sprawie zamiaru korzystania ze zwolnienia na wymaganym druku.

Pierwsza z wymienionych wyżej uchwał w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań  jest programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013   z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.).

Program ma na celu zarówno pozyskanie nowych inwestorów, jak i wsparcie istniejących podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie naszego miasta.

Przewiduje on zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego obwarowane jest utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz uzależnione jest od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zobowiązany jest utworzyć nowe miejsca pracy w trakcie realizacji nowej inwestycji lub w ciągu 12 miesięcy od dnia jej zakończenia

Po spełnieniu warunków określonych w uchwale przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości od 1 roku do  5 lat (w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy),  przy czym nowe miejsca pracy winny być utrzymane, co najmniej przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 12 miesięcy.

Program określił uprawnione podmioty do uzyskania pomocy, kryteria naboru wniosków, sposób przyznawania pomocy, sposób rozliczania i zwrot nienależnej pomocy oraz sposób oceny efektywności pomocy.

Po spełnieniu warunków określonych w  uchwale Nr XXVIII/94/2016  Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r. przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości  po złożeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w uchwale.

Druga z wymienionych wyżej uchwał w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań wymaga spełnienia warunków w niej zawartych  oraz warunków wynikających z:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174),
 • rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją do pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Miasta zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do uchwały.

Po zrealizowaniu inwestycji początkowej na terenie miasta Żagań w terminie 3 lat od momentu jej rozpoczęcia, oraz utrzymaniu nowej inwestycji przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lat w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy – przedsiębiorca może liczyć na 4 – letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości.  Beneficjent pomocy musi ponieść wkład własny min. 25 % kosztów kwalifikowanych.

Akces przedsiębiorcy do programu pomocy może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia   9 stycznia 2015 r., wymienionego wyżej oraz warunków określonych w niniejszej uchwale.

 

MIASTO ŻAGAŃ OFERUJE WSPARCIE DLA INWESTORÓW LOKUJĄCYCH INWESTYCJE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

 • udzielania wszelkich informacji na temat terenów inwestycyjnych w Żaganiu,
 • możliwości skorzystania z ulg w podatkach od nieruchomości nawet do 10 lat (wysokość ulg uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników),
 • organizacji wizyt inwestora w mieście, w tym spotkań z burmistrzem i przedstawicielami innych urzędów w Żaganiu,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Żaganiu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.
 • indywidualnej obsługi kluczowych projektów, wyznaczenie tzw. “pilota inwestycyjnego” – pracownika oddelegowanego do obsługi danego projektu inwestycyjnego,
 • pomocy w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji.
 • w przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów – pomocy w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta, wsparciu w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym.

WSPARCIE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW OBEJMUJE:

 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • wsparcie współpracy inwestora ze szkołami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora,
 • pomoc Powiatowego Urzędu Pracy.
 • wsparcie inwestora w znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej. Oferta wynajmu wyposażonego biura na preferencyjnych warunkach w Inkubatorze Przedsiębiorczości na czas przeprowadzenia inwestycji.
 • dostosowanie komunikacji miejskiej do przewozu pracowników
 • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Żaganiu.
 • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu – pomoc w zakresie załatwiania spraw na terenie miasta – w zależności od potrzeb inwestora.

Miasto kładzie szczególny nacisk na dobrą współpracę z przedsiębiorcami, dlatego w ramach swoich struktur uruchomiło Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (dane kontaktowe – link). Magistrat prowadzi również politykę aktywnej współpracy z podmiotami, między innymi z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Fundacją Przedsiębiorczość. Obie instytucje mają swoje siedziby w Żaganiu. 

 

 

W PRZYPADKU PRZYŁĄCZENIA ŻSG DO  KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE PROFITY:

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Warunki inwestowania na terenie K-S SSE:

 • uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.