PROFITY

PODEJMUJĄC DZIAŁALNOŚĆ W ŻAGAŃSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ ZYSKUJESZ

PROFITY DLA INWESTORÓW

Rada Miasta Żagań podjęła Uchwałę nr LXXIII/534/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.

Zgodnie z zapisami uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres 4 lat nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty stanowiące inwestycję początkową. Za nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części uważa się takie, których budowa została rozpoczęta po dniu złożenia zgłoszenia. Inwestycję początkową należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1387 ze zm.) jako: inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, lub dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów lub usług dotąd niewytwarzanych lub nieświadczonych przez ten zakład, lub zasadniczą zmianą całościowego procesu produkcji produktu lub produktów, których dotyczy inwestycja w ten zakład.

Uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości wymaga spełnienia warunków wynikających z uchwały oraz wspomnianego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., a także zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/534/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.

Warunkiem uzyskania pomocy jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji początkowej w terminie do 18 miesięcy, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia oraz zrealizowanie inwestycji początkowej na terenie miasta Żagań w terminie 3 lat od momentu jej rozpoczęcia.

Za rozpoczęcie prac rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r., z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie dotyczy:

1) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością handlową,
2) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części zajętych na stacje paliw,
3) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie wynajmu powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
4) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością bankową.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027  wynosi na terenie województwa lubuskiego 40%. Podwyższa się ją o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców – w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów. Oznacza to, że wielkość pomocy dla małych przedsiębiorców wyniesie 60%, a dla średnich 50%.

 

MIASTO ŻAGAŃ OFERUJE WSPARCIE DLA INWESTORÓW LOKUJĄCYCH INWESTYCJE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

 • udzielania wszelkich informacji na temat terenów inwestycyjnych w Żaganiu,
 • możliwości skorzystania z ulg w podatkach od nieruchomości do 5 lat (wysokość ulg uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników),
 • organizacji wizyt inwestora w mieście, w tym spotkań z burmistrzem i przedstawicielami innych urzędów w Żaganiu,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Żaganiu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.
 • indywidualnej obsługi kluczowych projektów, wyznaczenie tzw. “pilota inwestycyjnego” – pracownika oddelegowanego do obsługi danego projektu inwestycyjnego,
 • pomocy w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji.
 • w przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów – pomocy w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta, wsparciu w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym.

WSPARCIE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW OBEJMUJE:

 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • wsparcie współpracy inwestora ze szkołami,
 • pomoc Powiatowego Urzędu Pracy,
 • wsparcie inwestora w znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej,
 • dostosowanie komunikacji miejskiej do przewozu pracowników,
 • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Żaganiu,
 • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu – pomoc w zakresie załatwiania spraw na terenie miasta – w zależności od potrzeb inwestora.

Miasto kładzie szczególny nacisk na dobrą współpracę z przedsiębiorcami, dlatego organizuje liczne spotkania dedykowane lokalnemu biznesowi. Ponadto współpracujemy z takimi podmiotami jak Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa czy Fundacja Przedsiębiorczość.

 

PROFITY DLA INWESTORÓW W RAMACH KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Przedsiębiorca rozpoczynający nową inwestycję na terenie Żagania może skorzystać z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję związaną z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, wprowadzeniem produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Decyzję o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 14 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Pomoc publiczną można otrzymać na realizację inwestycji w sektorze:

 • tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, energię elektryczną i gaz.
 • nowoczesnych usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

 

Warunki otrzymania wsparcia na terenie K-S SSE:

 • uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 40% dwuletnich kosztów pracy.

Minimalne wymagane nakłady w mln PLN:

 • Mikro – 0,2 mln
 • Małe – 0,5 mln
 • Średnie – 1 mln
 • Duże – 10 mln

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w MŚP – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Szczegółowe informacje na temat ulg dostępne są w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.