PROFITY

PODEJMUJĄC DZIAŁALNOŚĆ W ŻAGAŃSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ ZYSKUJESZ

PROFITY DLA INWESTORÓW

Rada Miasta Żagań podjęła w 2016 r. dwie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości tj.:

1)  uchwałę  nr XXVIII/94/2016  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomościw ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań,

2) uchwałę nr XXVIII/95/2016 zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.

Udzielenie zwolnień w podatku od nieruchomości wymaga spełnienia warunków  wynikających  z w/w uchwał oraz stosownych przepisów unijnych, a także wymaga złożenia wniosku w sprawie zamiaru korzystania ze zwolnienia na wymaganym druku.

 

POMOC DE MINIMIS

Pierwsza z wymienionych wyżej uchwał w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań  jest programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.). Program ma na celu zarówno pozyskanie nowych inwestorów, jak i wsparcie istniejących podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie naszego miasta.

Przewiduje on zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie miasta, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i stanowiących nową inwestycję, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Uzyskanie prawa do zwolnienia podatkowego obwarowane jest utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz uzależnione jest od wielkości przedsiębiorcy (mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo).

Przedsiębiorca zobowiązany jest utworzyć nowe miejsca pracy w trakcie realizacji nowej inwestycji lub w ciągu 12 miesięcy od dnia jej zakończenia, przy czym nowe miejsca pracy winny być utrzymane, co najmniej przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 12 miesięcy.

Po spełnieniu warunków określonych w uchwale przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości od 1 roku do  5 lat (w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy). Przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie mierzy się w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy).

Program określił uprawnione podmioty do uzyskania pomocy, kryteria naboru wniosków, sposób przyznawania pomocy, sposób rozliczania i zwrot nienależnej pomocy oraz sposób oceny efektywności pomocy.

Po spełnieniu warunków określonych w  uchwale Nr XXVIII/94/2016  Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r. przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości po złożeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w uchwale. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

 

POMOC REGIONALNA NA INWESTYCJE POCZĄTKOWE (TERMIN ZGŁASZANIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z POMOCY UPŁYNĄŁ 31 GRUDNIA 2020)

Druga z wymienionych wyżej uchwał w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań wymaga spełnienia warunków w niej zawartych oraz warunków wynikających z:

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174),
 • rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Na podstawie uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części, oraz związane z nimi grunty, a także budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, oraz związane z nimi grunty nabyte przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą od przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił.

Wyżej wymienionemu zwolnieniu podlegają grunty, budynki lub ich części i budowle lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie miasta Żagań należące do przedsiębiorców, którzy zrealizowali inwestycję początkową na terenie miasta Żagań.

Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją do pisemnego zgłoszenia Burmistrzowi Miasta zamiaru korzystania z pomocy na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do uchwały – termin składania wniosków upłynął 31.12.2020 r.

Po zrealizowaniu inwestycji początkowej na terenie miasta Żagań w terminie 3 lat od momentu jej rozpoczęcia, oraz utrzymaniu nowej inwestycji przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lat w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy – przedsiębiorca może liczyć na 4 – letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości. Beneficjent pomocy musi ponieść wkład własny min. 25% kosztów kwalifikowanych.

Akces przedsiębiorcy do programu pomocy może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. oraz warunków określonych w uchwale Nr XXVIII/95/2016 Rady Miasta Żagań.

 

MIASTO ŻAGAŃ OFERUJE WSPARCIE DLA INWESTORÓW LOKUJĄCYCH INWESTYCJE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

 • udzielania wszelkich informacji na temat terenów inwestycyjnych w Żaganiu,
 • możliwości skorzystania z ulg w podatkach od nieruchomości do 5 lat (wysokość ulg uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników),
 • organizacji wizyt inwestora w mieście, w tym spotkań z burmistrzem i przedstawicielami innych urzędów w Żaganiu,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktów z firmami, organizacjami w Żaganiu – agencjami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, developerami itd.
 • indywidualnej obsługi kluczowych projektów, wyznaczenie tzw. “pilota inwestycyjnego” – pracownika oddelegowanego do obsługi danego projektu inwestycyjnego,
 • pomocy w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji.
 • w przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów – pomocy w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie miasta, wsparciu w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym.

WSPARCIE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW OBEJMUJE:

 • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier, prowadzonymi przez uczelnie,
 • wsparcie współpracy inwestora ze szkołami,
 • pomoc Powiatowego Urzędu Pracy,
 • wsparcie inwestora w znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej,
 • dostosowanie komunikacji miejskiej do przewozu pracowników,
 • współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Żaganiu,
 • współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu – pomoc w zakresie załatwiania spraw na terenie miasta – w zależności od potrzeb inwestora.

Miasto kładzie szczególny nacisk na dobrą współpracę z przedsiębiorcami, dlatego organizuje liczne spotkania dedykowane lokalnemu biznesowi. Ponadto współpracujemy z takimi podmiotami jak Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa czy Fundacja Przedsiębiorczość.

 

 

DLA TERENÓW WŁĄCZONYCH DO  KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE PROFITY:

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Warunki inwestowania na terenie K-S SSE:

 • uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej;

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 55% dwuletnich kosztów pracy.

Średni przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 45% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 45% dwuletnich kosztów pracy.

Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 35% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 35% dwuletnich kosztów pracy.

Szczegółowe informacje na temat ulg dostępne są w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.