DLA INWESTORA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ŻAGAŃSKIEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ

LOKALIZACJA

ŻAGAŃ – MIASTO Z DOBRĄ LOKALIZACJĄ

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej. Z biznesowego i turystycznego punktu widzenia, miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.

Bliskość tych ośrodków i komfort szybkiej podróży stanowią element atrakcyjności i sprzyjają rozwojowi gospodarczemu.

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY NAJWAŻNIEJSZYMI MIASTAMI

Zielona Góra – 45 km
Lotnisko Babimost – 85 km

Wrocław -160 km
Berlin – 190 km
Praga – 210 km

Szczecin – 260 km
Warszawa – 500 km
Gdańsk – 500 km
Gdynia – 523 km

ODLEGŁOŚCI DO GRANIC PAŃSTW

Niemcy – 45 km

Czechy – 70 km

Rosja – 1350 km

STREFA PRZEMYSŁOWA

WIĘCEJ NIŻ GREENFIELD – UZBROJONE DZIAŁKI INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ LUB DZIERŻAWĘ

W skład ŻSG wchodzą tereny inwestycyjne o powierzchniach 43 ha, 15 ha oraz 5,7 ha. Oferta inwestycyjna obejmuje tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej DK 12 oraz trasy łączącej Żagań i drogę  DK18 / A18. Działki zostały utworzone z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową lub magazynową. Tereny inwestycyjne dostępne w ofercie posiadają przyłącza do niezbędnych mediów oraz dostęp do pełnej infrastruktury. Przewidziana forma nabycia to zakup w drodze przetargu nieograniczonego.

15 wydzielonych działek

Powierzchnia od 0,33 ha do 7,2 ha

Możliwość zakupu w drodze przetargu

Orientacyjna cena 43 zł/m2/brutto

INTERAKTYWNA MAPA STREFY

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

+ STREFA ŻSG ASNYKA

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

+ STREFA ŻSG REINHOLDA WÜRTHA

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

+ STREFA ŻSG LOTNIKÓW ALIANCKICH

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

+ DZIAŁKI INWESTYCYJNE WĘGLOWA

Informacje zawarte na mapie oraz w opisach nieruchomości mają jedynie charakter poglądowy. Szczegóły oferty dostępne są w Urzędzie Miasta Żagań.

INFRASTRUKTURA LOKALNA

Żagań ma bardzo korzystne położenie z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych. Żagańskie tereny inwestycyjne zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych w południowo-zachodniej Polsce korytarzy komunikacyjnych. W obrębie tych terenów przebiegają następujące sieci dróg i kolei:

Drogi:

 • DK 12 – Dorohusk (Jahodyn) – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Żagań – Żary – Łęknica (Bad Muskau)
 • DK/A 18 – 8 km – Olszyna – Krzyżowa (europejski korytarz drogowy E36)
 • DW 295 – Żagań – Nowogród Bobrzański
 • DW 296 – Leśna – Lubań – Węgliniec – Iłowa – Żagań – Kożuchów
 • DK 27 – 17 km
 • S3/E65 – 40 km
 • A4 /E40 – 45 km

Linie kolejowe:

 • Linia Łódź Kaliska – Zasieki – Forst (14/491) 340.532
 • Linia Wrocław Muchobór – Gubin Płd. (– Guben) (275) 139.527
 • Linia Jelenia Góra – Żagań (283) 104.730
 • Linia Wolsztyn – Żagań (371) 92.211
 • Linia Jankowa Żagańska – Żagań (379) 11.111
 • Linia Żagań – Żagań Stacja Paliw
 • Linia Żagań – Żagań Poltops

W pobliżu Żagańskiej Strefy Przemysłowej przebiega krajowa napowietrzna linie elektorenergetyczna o mocy 220kV.

W ramach projektu powstania Żagańska Strefa Przemysłowa została uzbrojona w sieci energetycznej średniego napięcia SN 20kv ze stacją transformatorową kontenerową i planowaną rezerwą miejsca pod dodatkową stację transformatorową.

Ponad to na zaopatrzenie terenu miasta Żagań w energię elektryczną, a co za tym idzie obszarów gospodarczych przwidziano szereg działań obejmujących miedzy innymi rezerwę terenu pod linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe. Przedziano również możliwości przyłączenia planowanych „Farm wiatrowych”, co w konsekwencji wiązać się będzie z koniecznością wykonania powiązań pomiędzy GPZ Żagań i GPZ Nowogród Bobrzański linią napowietrzną 110kV. W ramach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniane są zalecenia ENEA S.A. Oddział w Zielonej Górze, co zapewnić ma możliwość przyszłej rozbudowy infrastruktury elektorenergetycznej na potrzeby rozwoju biznesu.

Operatorem energetycznym działającym w obszarze Żagania jest ENEA S.A.

Przesyłem oraz eksploatacją gazociągów wysokoprężnych (w zakresie ciśnień powyżej 0,5 MPa) zasilających Miasto Żagań zajmuje sie Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Sp. z o.o. w Warszawie poprzez Oddział we Wrocławiu.

Obsługę miasta w zakresie zaopatrzenia w gaz, a co za tym idzie Żagańskiej Strefy Przemysłowej realizuje Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Obszar miasta zaopatrywany jest w gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw (GZ-41,5), którego głównym składnikiem jest metan, a parametry są zgodne z norma PN – 87/C-96001.

Źródłem gazu dla miasta jest magistrala gazowa relacji Żukowice – Żary o średnicy 2xDN250 i ciśnieniu P=6,3MPa, z której wyprowadzona jest odnoga o średnicy DN 100 w kierunku stacji redukcyjno pomiarowej I-go stopnia przy ulicy Piłsudskiego. Ponadto system gazowniczy miasta Żagań jest wspomagany gazem ziemnym zaazotowanym od strony Zielonej Góry przez Nową Sól i Bytom Odrzański. Gazociągi wysokiego ciśnienia nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa zasilania miasta. Źródłem gazu dla miasta jest stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia zlokalizowana w południowo – wschodniej części miasta. W stacji redukcyjno – pomiarowej Iº następuje redukcja gazu z poziomu wysokiego ciśnienia do poziomu średniego ciśnienia około 0,35 -0,25 MPa.

Sieci wodociągowe wykonane są w przeważającej ilości z rur żeliwnych (około 75%). Pozostała część, głównie wybudowana w latach 80-tych XX wieku, wykonana jest z rur stalowych , a sieć budowana w ostatnich latach wykonana jest z tworzyw sztucznych: PCV i PE . Stan techniczny sieci wodociągowych jest dobry. Odcinki sieci  38 wodociągowych pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat są na bieżąco wymieniane wraz z przyłączami wodociągowymi.

Układ wodociągowy jest dwustrefowy. Wyższe partie miasta zasilane są przez hydrofornie zlokalizowane przy ul. Przyjaciół Żołnierza i przy ul. Nowogródzkiej. Jakość wody pitnej spełnia obowiązujące normy. Woda z ujęcia charakteryzuje się niską utlenialnością i niską zawartością związków azotowych. Jest miękka o zawartości związków żelaza nie przekraczających normy. Wskaźniki, które przesądzają o konieczności uzdatniania wody to zawartość CO2 wolnego na poziomie 17 – 30mg CO2/dm³ oraz CO2 agresywnego na poziomie 8,8mg CO2/dm³.

Obecnie miasto Żagań obsługuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 82,6 km wraz z 1738 przyłączami kanalizacyjnymi o długości 16,7km. W 2012 roku odprowadzono siecią kanalizacji ogólnospławnej 1296,2dam³ komunalnych nieczystości. Aktualnie trwa realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W wyniku realizacji robót budowlanych, które zakończono w czerwcu 2014 r. skanalizowany został obszar całego miasta oraz okoliczne miejscowości (obszar aglomeracji).

Większość ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzących z obszaru zabudowy odprowadzana jest przy pomocy sieci kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na północnym skraju miasta w odległości około 1,5 km od ostatnich zabudowań mieszkalnych i około 60m od zachodniego brzegu rzeki Bóbr, przy ul. Bolesława Chrobrego 44. Oczyszczalnia wyposażona jest w bloki oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego i posiada przepustowość 39 Qśrd=15000m³/d podczas pogody bezdeszczowej i Qmaxd=23242,5m³/d podczas pogody deszczowej.

Obszary Żagańskiej Strefy Przemysłowej są zaopatrywane przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.

Elementem nowoczesnej gospodarki odpadami jest funkcjonowanie nowoczesnego i zintegrowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, którego głównym celem jest pozyskiwanie wartościowych surowców wtórnych jak również frakcji biologicznej i mineralnej z odpadów komunalnych. Dzięki budowie nowoczesnego zakładu przedsiębiorstwa, które zainwestują w Żagańskiej Strefe Przemysłowej są zabezezpieczone w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów* powstających w procesie produkcyjnym.

W zakresie szeroko rozumanego utrzymania czystości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu Sp. z o.o. – spółkąa komunalna miasta Żagania oferuje szereg usług komplementarych:

 • Zbieranie i transport stałych odpadów komunalnych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wywóz gruzu budowlanego
 • Wywóz odpadów budowlano – remontowych

* – zgodnie z regulaninem ZZO Marszów oraz operatowa odbierającego odpady.

+ DROGI i KOLEJE

Żagań ma bardzo korzystne położenie z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych. Żagańskie tereny inwestycyjne zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych w południowo-zachodniej Polsce korytarzy komunikacyjnych. W obrębie tych terenów przebiegają następujące sieci dróg i kolei:

Drogi:

 • DK 12 – Dorohusk (Jahodyn) – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Żagań – Żary – Łęknica (Bad Muskau)
 • DK/A 18 – 8 km – Olszyna – Krzyżowa (europejski korytarz drogowy E36)
 • DW 295 – Żagań – Nowogród Bobrzański
 • DW 296 – Leśna – Lubań – Węgliniec – Iłowa – Żagań – Kożuchów
 • DK 27 – 17 km
 • S3/E65 – 40 km
 • A4 /E40 – 45 km

Linie kolejowe:

 • Linia Łódź Kaliska – Zasieki – Forst (14/491) 340.532
 • Linia Wrocław Muchobór – Gubin Płd. (– Guben) (275) 139.527
 • Linia Jelenia Góra – Żagań (283) 104.730
 • Linia Wolsztyn – Żagań (371) 92.211
 • Linia Jankowa Żagańska – Żagań (379) 11.111
 • Linia Żagań – Żagań Stacja Paliw
 • Linia Żagań – Żagań Poltops
+ ENERGETYKA

W pobliżu Żagańskiej Strefy Przemysłowej przebiega krajowa napowietrzna linie elektorenergetyczna o mocy 220kV.

W ramach projektu powstania Żagańska Strefa Przemysłowa została uzbrojona w sieci energetycznej średniego napięcia SN 20kv ze stacją transformatorową kontenerową i planowaną rezerwą miejsca pod dodatkową stację transformatorową.

Ponad to na zaopatrzenie terenu miasta Żagań w energię elektryczną, a co za tym idzie obszarów gospodarczych przwidziano szereg działań obejmujących miedzy innymi rezerwę terenu pod linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe. Przedziano również możliwości przyłączenia planowanych „Farm wiatrowych”, co w konsekwencji wiązać się będzie z koniecznością wykonania powiązań pomiędzy GPZ Żagań i GPZ Nowogród Bobrzański linią napowietrzną 110kV. W ramach opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniane są zalecenia ENEA S.A. Oddział w Zielonej Górze, co zapewnić ma możliwość przyszłej rozbudowy infrastruktury elektorenergetycznej na potrzeby rozwoju biznesu.

Operatorem energetycznym działającym w obszarze Żagania jest ENEA S.A.

+ GAZ

Przesyłem oraz eksploatacją gazociągów wysokoprężnych (w zakresie ciśnień powyżej 0,5 MPa) zasilających Miasto Żagań zajmuje sie Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Sp. z o.o. w Warszawie poprzez Oddział we Wrocławiu.

Obsługę miasta w zakresie zaopatrzenia w gaz, a co za tym idzie Żagańskiej Strefy Przemysłowej realizuje Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Obszar miasta zaopatrywany jest w gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw (GZ-41,5), którego głównym składnikiem jest metan, a parametry są zgodne z norma PN – 87/C-96001.

Źródłem gazu dla miasta jest magistrala gazowa relacji Żukowice – Żary o średnicy 2xDN250 i ciśnieniu P=6,3MPa, z której wyprowadzona jest odnoga o średnicy DN 100 w kierunku stacji redukcyjno pomiarowej I-go stopnia przy ulicy Piłsudskiego. Ponadto system gazowniczy miasta Żagań jest wspomagany gazem ziemnym zaazotowanym od strony Zielonej Góry przez Nową Sól i Bytom Odrzański. Gazociągi wysokiego ciśnienia nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa zasilania miasta. Źródłem gazu dla miasta jest stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia zlokalizowana w południowo – wschodniej części miasta. W stacji redukcyjno – pomiarowej Iº następuje redukcja gazu z poziomu wysokiego ciśnienia do poziomu średniego ciśnienia około 0,35 -0,25 MPa.

+ WODA I OCZYSZCZALNIA

Sieci wodociągowe wykonane są w przeważającej ilości z rur żeliwnych (około 75%). Pozostała część, głównie wybudowana w latach 80-tych XX wieku, wykonana jest z rur stalowych , a sieć budowana w ostatnich latach wykonana jest z tworzyw sztucznych: PCV i PE . Stan techniczny sieci wodociągowych jest dobry. Odcinki sieci  38 wodociągowych pochodzących sprzed kilkudziesięciu lat są na bieżąco wymieniane wraz z przyłączami wodociągowymi.

Układ wodociągowy jest dwustrefowy. Wyższe partie miasta zasilane są przez hydrofornie zlokalizowane przy ul. Przyjaciół Żołnierza i przy ul. Nowogródzkiej. Jakość wody pitnej spełnia obowiązujące normy. Woda z ujęcia charakteryzuje się niską utlenialnością i niską zawartością związków azotowych. Jest miękka o zawartości związków żelaza nie przekraczających normy. Wskaźniki, które przesądzają o konieczności uzdatniania wody to zawartość CO2 wolnego na poziomie 17 – 30mg CO2/dm³ oraz CO2 agresywnego na poziomie 8,8mg CO2/dm³.

Obecnie miasto Żagań obsługuje sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 82,6 km wraz z 1738 przyłączami kanalizacyjnymi o długości 16,7km. W 2012 roku odprowadzono siecią kanalizacji ogólnospławnej 1296,2dam³ komunalnych nieczystości. Aktualnie trwa realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań” dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W wyniku realizacji robót budowlanych, które zakończono w czerwcu 2014 r. skanalizowany został obszar całego miasta oraz okoliczne miejscowości (obszar aglomeracji).

Większość ścieków bytowo – gospodarczych, pochodzących z obszaru zabudowy odprowadzana jest przy pomocy sieci kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na północnym skraju miasta w odległości około 1,5 km od ostatnich zabudowań mieszkalnych i około 60m od zachodniego brzegu rzeki Bóbr, przy ul. Bolesława Chrobrego 44. Oczyszczalnia wyposażona jest w bloki oczyszczania mechanicznego oraz biologicznego i posiada przepustowość 39 Qśrd=15000m³/d podczas pogody bezdeszczowej i Qmaxd=23242,5m³/d podczas pogody deszczowej.

Obszary Żagańskiej Strefy Przemysłowej są zaopatrywane przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o.

+ GOSPODARKA ODPADAMI

Elementem nowoczesnej gospodarki odpadami jest funkcjonowanie nowoczesnego i zintegrowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, którego głównym celem jest pozyskiwanie wartościowych surowców wtórnych jak również frakcji biologicznej i mineralnej z odpadów komunalnych. Dzięki budowie nowoczesnego zakładu przedsiębiorstwa, które zainwestują w Żagańskiej Strefe Przemysłowej są zabezezpieczone w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów* powstających w procesie produkcyjnym.

W zakresie szeroko rozumanego utrzymania czystości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu Sp. z o.o. – spółkąa komunalna miasta Żagania oferuje szereg usług komplementarych:

 • Zbieranie i transport stałych odpadów komunalnych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wywóz gruzu budowlanego
 • Wywóz odpadów budowlano – remontowych

* – zgodnie z regulaninem ZZO Marszów oraz operatowa odbierającego odpady.

ZOSTAŃ INWESTOREM

WYPEŁNIJ FORMULARZ I PRZEŚLIJ NAM SWOJE WYMAGANIAWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonym w niniejszym formularzu przez administratora danych - zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania