„Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” – spotkanie dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza lubuskich przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne, dot. konkursu „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”. Spotkanie odbędzie się w Warszawie 13 września 2019 r. w godz. 11:30-15:00.

Celem spotkania jest wzrost aktywności MMŚP na rynku zamówień publicznych poprzez wzrost wiedzy i kompetencji przede wszystkim tych przedsiębiorców i ich pracowników, którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach projektu powinno obejmować:

  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;
  • organizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką ww. działań szkoleniowych;
  • zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Wszystkie działania w projekcie muszą uwzględniać zaawansowanie przedsiębiorstw objętych wsparciem w tematyce zamówień publicznych.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów.

Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są na stronie PARP.