Restauracja

Wsparcie dla przedsiębiorców z branży HoReCa w ramach KPO

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw. Będą je mogli otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (przedsięwzięcia MŚP) z branży HoReCa (tj. hotele, restauracje, catering), turystyki oraz kultury, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­-2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Maksymalna kwota wsparcia przez PARP wynosi 540 tys. zł. Wnioski należy składać od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku.

Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na działania inwestycyjne, szkoleniowe lub doradcze, pod warunkiem, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia rozszerzą lub zdywersyfikują swoją dotychczasową działalność w celu wzmocnienia szans jej prowadzenia w przypadkach przyszłych kryzysów.

Działanie inwestycyjne jest obowiązkowe w wysokości co najmniej 70% wszystkich nakładów projektu (maksymalnie 30% na szkolenia lub doradztwo).

W ramach inwestycji przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług,
  • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Koszty związane z zieloną transformacją oraz koszty związane z transformacją cyfrową mają charakter wspierający lub uzupełniający główny cel przedsięwzięcia MŚP. Inwestycje polegające wyłącznie na zazielenieniu lub cyfryzacji nie będą mogły otrzymać wsparcia.

W ramach komponentu szkoleniowego kwalifikowalne będą koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi mające na celu podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników w związku z rozszerzeniem lub dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa.

Mogą to być szkolenia z:

  • zakresu nowych rozwiązań i technologii, w tym technologii IT,
  • zakresu analizy potrzeb klientów, wprowadzania nowych produktów i usług w związku ze zmianą preferencji klientów,
  • zakresu zarządzania informacjami i danymi oraz zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego – umożliwią one adaptację do zmieniających się warunków,
  • związane z wprowadzeniem nowych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie, z zarządzaniem innowacjami, marketingiem, sprzedażą.

W ramach komponentu doradczego można sfinansować koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy. Usługa doradcza nie może również dotyczyć kosztów związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem MŚP.

Szczegółowe warunki uzyskania wsparcia dostępne są na stronie Programu.

Operatorem wyłonionym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do realizacji programu w województwie lubuskim została Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości –  kontakt: 727 777 721; kpo@inkubator.kalisz.pl.