Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający.

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania.

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miejskim, krajowy numer identyfikacyjny 52679400000, ul. Plac Słowiański  17, 68100   Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 771 040, e-mail jchlostowska@um.zagan.pl, faks 684 771 017.
Adres strony internetowej (URL): www.urzadmiasta.um.zagan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.zagan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: WZP.271.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie strefy inwestycyjnej przy ul. Asnyka w Żaganiu w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ). 2)Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn: Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 3)Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia opis przedmiotu zamówienia OPZ – Rozdział III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45112730-1, 45200000-9, 45233142-6, 45231300-8, 45230000-8, 45231000-5, 45232210-7, 45316110-9, 71320000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/05/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: – co najmniej jedną robotę obejmujące budowę dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni nie mniejszej jak 2500 m2 wraz z odwodnieniem, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, – co najmniej jedną robotę obejmującą wykonanie sieci zewnętrznej instalacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 500 mb, o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł, – co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu sieci energetycznej o długości co najmniej 500 mb i oświetlenia ulicznego zewnętrznego dla co najmniej 25 punktów świetlnych, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł , oraz warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługę projektową, dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej w zakresie projektowania dróg, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, sieci wodociągowej o sumarycznej wartości (dokumentacji projektowej) nie mniejszej niż 100 000,00 PLN. Przez dokumentację projektową porównywalną zamawiający uzna dokumentację związaną z projektowaniem dróg o nawierzchni bitumicznej, przyłączy wodociągowych, energetycznych i wykonania kanalizacji. B. – zamiennie w stosunku do pkt. A – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną wykonaną w formule zaprojektuj-wybuduj, która swym zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych spełniających łącznie wymagania stawiane przez Zamawiającego o sumarycznej wartości 2 000 000,00 PLN. b)osoby skierowane do realizacji zamówienia: warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Oferent wykaże dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia dla: a) Kierownika budowy – specjalistę w zakresie branży sanitarnej, który posiada: – uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, – 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub w nadzorowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej, b) Kierownika robót branży elektrycznej, który posiada: – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, – co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie branży elektroenergetycznej, c) Kierownika robót branży drogowej, który posiada: – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej w zakresie drogowym lub odpowiadające im uprawnienia, – co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej. d) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, e) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania, f) Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania dróg. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez tę samą osobę wielu funkcji pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień w wymaganych specjalnościach. UWAGA: 1) Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych obowiązujących przepisów prawa. 2) Zamawiający określając wymogi dla ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). 3) Osoby, o których mowa powyżej powinni przedłożyć odpowiednie dokumenty świadczące o posiadaniu odpowiednich uprawnień i ważnym ubezpieczeniu OC.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)nie podlega wykluczeniu z postępowania, wg załącznika nr 1 do oferty. b)spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do oferty. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącza zobowiązanie wymagane postanowieniami ust. 7 pkt.2 IDW, a w oświadczeniach, o których mowa wyżej zamieszcza informacje o tych podmiotach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 2)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę na tą samą część zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku Nr 5, Rozdział II SIWZ. 3)Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp. 4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: -wykaz robót budowlanych, wg wzoru załącznika 3, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. -wykaz osób, wg wzoru załącznika 4, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b)W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – nie dotyczy. 7)Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6 a) budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8)Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

b)Zobowiązania wymagane postanowieniami ust. 7 pkt. 2 IDW, w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. c)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. d)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352). O ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1)Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100). 2)Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3)Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 – 4 ustawy pzp. 4)Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 5)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy pzp. 6)Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: BZ WBK S.A. I O/Żagań Nr konta: 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 7)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu stanowiącego akceptowalną formę wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 15, 68 – 100 Żagań, Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego pokój nr 20 przed terminem przewidzianym do składania ofert lub wraz ze składaną ofertą. 8)Nie zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
okres gwarancji40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy: 1) dla Części 1 przedmiotu umowy: a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej przez Wykonawcę. O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. 2) dla Części 2 przedmiotu umowy: a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (części I) przedmiotu umowy, b) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności w przypadkach: – klęski żywiołowej, – uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, – niewypałów i niewybuchów, – badań archeologicznych, – odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), – odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, c) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej (o których mowa w lit. b) i lit. c)) utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią. d) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. 3) W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. 4) Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy. b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy. c) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art.144 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. 3. Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7, b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 8, c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w art.144 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 9. 4. Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 10 ust. 7, ust. 8, ust. 9. 6. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1-4.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: