Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

Projekt pn. Utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i innowacje,

Działanie: 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych,

Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLB.01.03.01-08-0001/16-00 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

 

Koszty projektu:

 

Projekt ogółem

Koszty ogółem Dofinansowanie Udział własny
26 110 716,21 20 250 759,83 5 859 956,38

 

Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Potencjalni inwestorzy otrzymają możliwość natychmiastowej realizacji swoich inwestycji. Projekt dotyczy:

  • fragmentu strefy przemysłowej „Lotnisko” położonej w północnej części miasta Żary o powierzchni 5,7962 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć wodno-kanalizacyjną),
  • strefy przemysłowej położonej na północ od ul. Asnyka w Żaganiu wzdłuż drogi krajowej nr 12 o powierzchni 10,3382 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdowe drogi publiczne oraz sieć wodno-kanalizacyjną),
  • strefy przemysłowej położonej w obrębie wsi Kadłubia (Gmina Żary) zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Żary (a dokładnie – strefy przemysłowej „Lotnisko” – po drugiej stronie drogi krajowej nr 27) o powierzchni 15,6979 ha (uzbrojona zostanie w drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieć wodno-kanalizacyjną),
  • strefy przemysłowej położonej w miejscowości Tomaszowo o powierzchni 36,0297 ha (uzbrojona zostanie w sieć wodno-kanalizacyjną, drogi dojazdowe i wewnętrzne już istnieją).

 

Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych objętych projektem.

Na zakres kampanii promocyjnej składają się:

  • opracowanie i druk folderu (j. polski, niemiecki, angielski) z informacjami ekonomicznymi oraz informacjami nt. terenów inwestycyjnych w nakładzie 10.000 szt. – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych,
  • stworzenie materiału multimedialnego (film i zdjęcia z wysokości) i jego umieszczenie na płytach lub pendrivach – do dystrybucji podczas spotkań indywidualnych i/lub podczas imprez targowych,
  • udział w targach oraz reklama w prasie specjalistycznej i/lub targowej,
  • reklama terenów inwestycyjnych na branżowych stronach internetowych (np. www.ofertyinwestycyjne.pl).

 

Okres realizacji: od II kw. 2016 r. do II kw. 2018 r .

Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.

Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.

Grupy docelowe: potencjalni inwestorzy, mieszkańcy gmin ŻŻOF.

Produkt: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (67,862 ha)

Rezultat: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych (4 szt) oraz Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom (2 ha).