Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Trwa nabór do programu „Dotacje na Kapitał Obrotowy” dla średnich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Ze wsparcia mogą skorzystać, m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województwa lubuskiego. Przewidziana pula środków na dofinansowanie projektów w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim wyniesie w sumie 1 600 000 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 100% – nie wymaga więc wkładu własnego. Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu naboru. Wnioski można za jego pomocą składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Średnie przedsiębiorstwo to podmiot, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Co istotne, do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Szczegółowe informacje, w tym wskazówki dotyczące ustalenia statusu średniego przedsiębiorcy, dostępne są na stronie PARP.