Tarcza 4.0 – najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0) wprowadza rozwiązania dotyczące dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorstw. Dopłaty są stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótko-terminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r. Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą, zwany dalej „wnioskiem”, przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami czyli tych, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy. Dopłata stanowi część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy 2 punktom procentowym, a w przypadku innego przedsiębiorcy 1 punktowi procentowemu.

W ustawie znalazł się również zapis dotyczący umarzania z urzędu mikropożyczek do 5 tys. zł udzielanych przez powiatowe urzędy pracy mikroprzedsiębiorcom w ramach wsparcia związanego z epidemią koronawirusa. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie już musiał składać w tej sprawie oddzielnego wniosku.

Tarcza 4.0 zawiera zapisy mające z założenia chronić polskie firmy przed wrogim przejęciem przez przedsiębiorców spoza terenu Europy oraz OECD. Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:

1) wytwarzanie energii elektrycznej, lub

2) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub

3) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub

4) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub

5) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub

6) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub

7) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub

8) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub

9) przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub

10) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub

11) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, lub

12) działalność telekomunikacyjna, lub

13) przesyłanie paliw gazowych, lub

14) produkcja renu, lub

15) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub

16) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, lub

17) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, lub

18) obrót paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, lub

19) wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, lub

20) przeładunek w portach śródlądowych, lub

21) przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw.

Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

W ustawie ujęto również rozwiązania bezpośrednio dotyczące pracowników przedsiębiorstw. W przypadku wysłania pracownika do pracy zdalnej narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania tej pracy oraz obsługę logistyczną powinien zapewnić pracodawca.

Inny zapis omawianej ustawy mówi o tym, że pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił u niego istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Aktualne informacje na temat Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie www.gov.pl.