Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych: 1451/5, 1451/2, 1612/5 i 1612/2 (Strefa Wurtha)

Przetarg numer: 3

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: wyznaczoną do sprzedaży jest nieruchomość położona przy ul. Chrobrego w Żaganiu, składająca się z następujących działek ewidencyjnych gruntu: 1451/5 o powierzchni: 3.2877, 1451/2 o powierzchni: 0,3244, 1612/5 o powierzchni 0,0711, 1612/2 o powierzchni 0,0240,

Data przetargu

2019-12-17 10:30:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, pokój nr 13 (1 Piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00058665/8
ZG1G/00036635/9
ZG1G/00058666/5
ZG1G/00036635/9

Cena wywoławcza

1.037.000,00 zł

Wadium

103.700,00 zł

 

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu. W niedalekiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Chrobrego – od strony centrum oraz od strony oczyszczalni ścieków – istnieje ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton. Nieruchomość ma regularny kształt, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona, przez działkę 1451/2 oraz 1612/2 przechodzi napowietrzna linia energetyczna oraz kolektor ściekowy, które ograniczają możliwości zabudowy nieruchomości. Dostępność do sieci uzbrojenia: ul. Chrobrego zainwestowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałych sieci uzbrojenia brak. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28 czerwca 2019 r.

 

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 w terminie do 14 grudnia 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, dowód wniesienia wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP Urzędu Miasta Żagań.