Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych: 1450/1 i 1450/2 (Strefa Wurtha)

Przetarg numer: 2

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: przetarg nieograniczony

Dotyczy: wyznaczoną do sprzedaży jest nieruchomość składająca się z następujących działek ewidencyjnych gruntu: 1450/2 o powierzchni 0,6041 ha 1450/1 o powierzchni 2,7276 ha

Data przetargu

2019-12-17 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, pokój nr 13 (1 piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00036635/9
ZG1G/00046666/8

Cena wywoławcza

934.000,00 zł

Wadium

93.400,00

 

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu. W niedalekiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Chrobrego – od strony centrum miasta oraz od strony oczyszczalni ścieków – istnieje ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton. Nieruchomość ma regularny kształt, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona, przez działkę 1450/2 przechodzi napowietrzna linia energetyczna oraz kolektor ściekowy, które ograniczają możliwości zabudowy nieruchomości. Dostępność do sieci uzbrojenia: ul. Chrobrego zainwestowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałych sieci uzbrojenia brak. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Brak. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy.

 

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28 czerwca 2019 r. Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 w terminie do 13 grudnia 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, dowód uiszczenia wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Szczegółowe informacje dostępne są na BIP Urzędu Miasta Żagań.