Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu – 0,2007 ha (PRZETARG NR 2)

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg nieograniczony ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim, położoną przy ul. Lotników Alianckich, oznaczoną numerem ewidencyjnym 2348/17, o powierzchni 0,2007 ha

Data przetargu: 06.10.2020 r. godz. 12.00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00050720/6

Cena wywoławcza: 166.000,00 zł

Wadium: 16.600,00 zł

Poglądowe położenie nieruchomości można sprawdzić za pomocą My Maps.

Na sprzedaż wystawiono niezabudowaną nieruchomość gruntową o regularnym, czworobocznym kształcie. Teren jest równy, porośnięty drzewami i krzewami, których usunięcie należeć będzie do inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomości. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do nieruchomości dobry – drogą o nawierzchni bitumicznej ul. Lotników Alianckich, ul. Towarową oraz bezpośredni utwardzoną drogą gruntową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, cmentarz oraz tereny kolejowe.

Działka jest nieuzbrojona – sieci uzbrojenia znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości – ul. Lotników Alianckich. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MWU12 dopuszczającym zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, mieszkalno–usługowych i usługowych oraz z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów. Ustala się zakaz działalności hodowlanych oraz lokalizacji obiektów i urządzeń stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.

Przetarg odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 16.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 2 października 2020 r.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl