Sprzedaż nieruchomości przy ul. Długiej w Żaganiu (0,2741 ha) – data przetargu: 17 listopada 2020 r.

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1122, o powierzchni 0,2741 ha, położonej przy ul. Długiej w Żaganiu.

Data przetargu: 17 listopada 2020 r. o godz. 9.00

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00035983/6

Cena wywoławcza: 950.000,00 zł

Wadium: 95.000,00 zł

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w kwartale ulic Długiej, Brackiej i Keplera, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – wszelkie prace inwestorskie wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Powierzchnia nieruchomości płaska. Dostęp do nieruchomości z ulic Długiej, Brackiej i Keplera – wymaga uzgodnienia i wykonania bezpośrednich zjazdów. W południowo-zachodnim narożniku nieruchomości znajduje się linia gazowa, południowej, południowo-wschodniej oraz północnej części nieruchomości znajduje się linia energetyczna, w północnej części nieruchomości, znajduje się linia wodna, których istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, budynki użyteczności publicznej oraz skwery i tereny zielone. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr LVIII/92/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. i oznaczona jest symbolem MS3, oznaczającego tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Brak obciążeń i zobowiązań na nieruchomości. Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00035983/6.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 95.000 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.