Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych

Projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 9 – Infrastruktura społeczna,

Działanie: 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych,

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.02.01-08-0011/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

Koszty projektu:

 

Projekt ogółem

Koszty ogółem Dofinansowanie Udział własny
6 956 107,96 5 908 441,75 1 047 666,21

 

 

Projekt  polega na rewitalizacji i nadaniu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, turystycznych oraz rekreacyjnych pałacykowi przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z otoczeniem poprzez stworzenie nowej przestrzeni do działań służących niwelowaniu negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym.

Projekt dotyczy:

  • rewitalizacji Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7,
  • rewitalizacji pl. Gen. Maczka,
  • stworzenie działalności Centrum Kultury w nowej przestrzeni,
  • rozszerzenie programu CK o tzw. szeroko rozumiany program społeczny skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin zagrożonych marginalizacją .

 

Ponadto projekt obejmuje działania promocyjne:

  • umieszczenie tablic informacyjnych przy budynku pałacyku ul. Jana Pawła II 7 oraz na placu Gen. Maczka
  • opracowanie i druk folderu z ofertą Centrum Kultury,
  • ogłoszenia i informacje w prasie w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu,
  • fotorelacje z realizacji projektu,
  • informacje na stronie internetowej, facebooku Urzędu Miasta.

 

Okres realizacji: od IV kw. 2016 r. do I kw. 2019 r .

Grupy docelowe: mieszkańcy Gminy Żagań o statusie miejskim.

Produkt: powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1.3392 ha, otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 12 893 m2, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.

Rezultat: liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 1,5 EPC, liczba  nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym 6 szt., liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi  2 319 osób.