Przypominamy o pomocy oferowanej żagańskim przedsiębiorcom

OFERUJEMY ZWOLNIENIA

z opłat z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę wynikających z zawartych umów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą a Gminą Żagań o statusie miejskim i jej podległymi jednostkami organizacyjnymi  z tytułu:

 • najmu lokali niemieszkalnych,
 • najmu terenu pod stoiska handlowe na targowisku miejskim,
 • dzierżawy gruntu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dzierżawy gruntu jako dojście i dojazd do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dzierżawy gruntu pod ekspozycję towaru,
 • dzierżawy terenu pod ogródki gastronomiczne,
 • dzierżawy terenu na potrzeby zaplecza budowy,
 • ekspozycji reklam na gruntach, budowlach i budynkach.

 

NA WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH:

restauracje, bary, pizzerie, kawiarnie, salony kosmetyczne, fryzjerskie,
tatuażu i piercingu, siłownie, hotele.

ZA OKRES:

1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

 

PONADTO NA INDYWIDUALNY WNIOSEK OFERUJEMY:

 • odroczenie podatku od nieruchomości do końca października 2020 r.,
 • odroczenie podatku od środków transportowych do końca października 2020 r.,
 • zwolnienie z opłaty za wywóz odpadów podmiotów, które zaprzestały działalności w czasie epidemii,
 • rozłożenie na raty lub odroczenie płatności czynszów do października 2020 r. za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej oraz czynszów za wynajem lokali użytkowych w związku z prowadzoną działalnością,
 • przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu do końca października 2020 r.,
 • przesunięcie terminy płatności należności za zajęcie pasa drogowego do końca października 2020 r.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY TARGOWEJ

DLA KOGO: dla wszystkich

GDZIE: na terenie miasta Żagań

KIEDY: do 31 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski dla przedsiębiorców występujących o odroczenie lub o rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości należnych za II kwartał 2020 r oraz zaległości z tytułu I raty za 2020 r. podatku od środków transportowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.