Przetarg na nieruchomość o pow. 491 m2 położoną przy ul. Ratuszowej

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 491 m2, położnej przy ul. Ratuszowej w Żaganiu. Nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym 822/13 i prowadzona jest dla niej księga wieczysta ZG1G/00054324/8.

Data przetargu: 2021-11-04 godz. 9.30

Miejsce: Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna)

Księga wieczysta: ZG1G/00054324/8

Cena wywoławcza: 146.000,00 zł

Wadium: 14.600,00 zł

Niezabudowana nieruchomość gruntowa ma nieregularny kształt zbliżonym do prostokąta i płaską powierzchnię. Dojazd możliwy drogą o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz budynki użyteczności publicznej. Działka położona jest w obszarze ścisłej ochrony konserwatora zabytków – wszelkie inwestycje muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po wyburzonych budynkach usługowych – podmurówki, oraz nieużytkowany budynek usługowy, nietrwale związany z gruntem, którego likwidacja oraz ewentualna realizacja roszczeń właściciela należeć będzie do inwestora. W nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia – ciepłownicza, gazowa oraz elektryczna, których istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w ul. Ratuszowej – bezpośrednie przyłączenie do sieci należeć będzie do inwestora. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem UP,UK 3 oznaczającym tereny funkcji usług publicznych z dopuszczeniem komercyjnych. Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – brak.

Przetarg odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 14.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 29 października 2021 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.