Pożyczka płynnościowa POIR

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków online na pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Pożyczki mają umożliwić sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnić jej płynność finansową. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych POIR:

 • Okres spłaty pożyczki – do 72 miesięcy
 • Bez odsetek – pożyczki objęte są dotacją na spłatę całkowitej kwoty odsetek
 • Karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe – 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo (do 20% kwoty Pożyczki o ile jest to niezbędne do utrzymania działalności przedsiębiorcy i poprawy jego płynności finansowej), wydatki inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

Wartość finansowania na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

Podmioty gospodarcze, które mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, mogą składać wnioski o pożyczkę poprzez stronę pozyczki.kip.kalisz.pl/

Szczegółowe informacje na temat pożyczek płynnościowych POIR dostępne są na stronie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.