Segregatory

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu rozpoczyna nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu 31 stycznia rozpoczął trzy nabory wniosków o dofinansowanie. Pierwszy z nich dotyczy przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w ramach projektu:

  • „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (VI)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 r.ż. spełniających kryteria projektu)
  • „Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+(8)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla osób po 30 r.ż. (spełniających kryteria projektu tj.:  kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (do średniego wykształcenia włącznie))

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wymagana dokumentacja dostępne są na stronie PUP Żagań.

Rozpoczął się również nabór wniosków dla pracodawców  w sprawie przyznania środków   z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Limit przyznanych środków na 2022 rok wynosi 101 067,06 zł. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego na jedno szkolenie wynosi 5.000,00zł na osobę, jednak nie więcej niż:
 – 100%  kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż łącznie 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika jeżeli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców.
– 80%    kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, nie więcej jednak niż łącznie 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pracodawca pokryje 20% kosztów

Terminy naboru wniosków pod warunkiem niewyczerpania przyznanego limitu środków na 2022 rok:
od dnia 01.02.2022r. do dnia 08.02.2022r.
od dnia 21.02.2022r  do dnia 28.02.2022r.
od dnia 14.03.2022r. do dnia 21.03.2022r.
od dnia 04.04.2022r. do dnia 11.04.2022r.
od dnia 25.04.2022r. do dnia 29.04.2022r.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wymagana dokumentacja dostępne są na stronie PUP Żagań.

Ostatni z naborów dotyczy przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z projektów EFS:

  • „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (VI)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 30 r.ż. (spełniających kryteria projektu);
  • „Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+(8)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla osób po 30 r.ż. (spełniających kryteria projektu tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (do średniego wykształcenia włącznie)).

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje na temat naboru oraz wymagana dokumentacja dostępne są na stronie PUP Żagań.