Pakiet pomocy skierowany do żagańskich przedsiębiorców

W obliczu epidemii, po analizie budżetu gminy oraz możliwości prawnych, przygotowałem pakiet rozwiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Żaganiu w tym trudnym okresie. Do czasu podjęcia przez rząd programu wsparcia samorządów nie ma podstaw prawnych do zaniechania poboru podatkowych i cywilnoprawnych należności stanowiących dochody budżetu gminy. Działając odpowiedzialnie przedstawiam Pakiet Pomocy Żagańskim Przedsiębiorcom, zapewniający:

  1. możliwość odroczenia na wniosek do końca października 2020 roku podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych (wszystkie wnioski rozpatrywane będą indywidualnie);
  2. podmiotom, które zaprzestały prowadzenia działalności w okresie epidemii, możliwość wystąpienia z wnioskiem do spółki MPOiRD o zwolnienie z opłaty za wywóz odpadów w tym okresie;
  3. możliwość rozłożenia na raty lub odroczenia płatności czynszów za dzierżawę gruntów na potrzeby działalności gospodarczej oraz czynszów za wynajem lokali użytkowych w związku z prowadzoną działalnością (na indywidualny wniosek, do końca października 2020 roku);
  4. możliwość przesunięcia terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (na indywidualny wniosek, do końca października 2020 roku),
  5. możliwość przesunięcia terminu płatności należności za zajęcie pasa drogowego (na indywidualny wniosek, do końca października 2020 roku).

Podjąłem ponadto decyzję, że w okresie pandemii (na indywidualny wniosek) nie będą pobierane należności z tytułu:

  1. ekspozycji reklam na gruntach niestanowiących dróg publicznych gminnych,
  2. ekspozycji reklam na budynkach miejskich,
  3. ekspozycji towaru na gruntach komunalnych,
  4. dzierżawy gruntów pod ogródki gastronomiczne,
  5. opłat za zajęcie gruntu na organizację zaplecza budowy (nie dotyczy pasa drogowego).

 

Andrzej Katarzyniec

Burmistrz Miasta Żagań