NOWELIZACJA PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

Nowelizacja pakietu antykryzysowego podpisana przez prezydenta przewiduje rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS na przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 50 pracowników. Zwolnienie dotyczy trzech miesięcy: od marca do maja 2020 r. i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • Osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.
 • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

 • Spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).
 • Duchownych.

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej.

Kolejną zmianę stanowi możliwość ponownego wypłacenia świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednak nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia dostępne są na stronie rządowej.