NOWE PRZETARGI NA TERENY W STREFIE ASNYKA I PRZY UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH

W zakładce PRZETARGI zamieściliśmy nowe przetargi na tereny inwestycyjne. Wśród nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży znajdują się cztery działki zlokalizowane w strefie gospodarczej przy ulicy Asnyka oraz jedna nieruchomość przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu.

W ramach przetargu numer 1 do sprzedaży trafią dwie nieruchomości mieszczące się w Strefie Asnyka. Pierwsza z nich o numerze ewidencyjnym 1301/2 i powierzchni 0,0270 ha przeznaczona jest pod tereny ciągów komunikacji wewnętrznej. Cena wywoławcza wynosi 8.700,00 zł (wadium 1.740,00 zł), przetarg odbędzie się 6 października o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).

Drugą ze sprzedawanych nieruchomości w ramach przetargu numer 1 jest teren inwestycyjny o numerze ewidencyjnym 1996/4 i powierzchni wynoszącej 0,1446 ha położony przy ul. Asnyka. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową. Dla nowej zabudowy usługowej dopuszczalna jest wysokość budynków nie większa niż 10 m, natomiast powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie może być większa niż 75% powierzchni działki. Cena wywoławcza wynosi 52.000,00 zł (wadium 5.200,00 zł), przetarg odbędzie się 6 października o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).

Przetarg numer 2 obejmuje sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu (okolice sklepu PSB Mrówka). Działka oznaczona jest numerem ewidencyjnym 2348/17 i ma 0,2007 ha powierzchni. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań pozwala na tym terenie na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, budynków mieszkalnych, mieszkalno–usługowych i usługowych oraz z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Ponadto dopuszcza lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, a także dróg i parkingów. Cena wywoławcza wynosi 166.000,00 zł (wadium 16.600,00 zł), przetarg odbędzie się 6 października o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).

W ramach przetargu numer 4 można stać się właścicielem terenu inwestycyjnego o numerze ewidencyjnym 1965/24 i sporej powierzchni wynoszącej 1,30 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w Strefie Asnyka w Żaganiu, w pobliżu obwodnicy miejskiej (DK 12) oraz firmy Kietzmann Coatings Sp. z o.o. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy nie może wynosić więcej niż 70% pow. działki, natomiast wysokość zabudowy może liczyć maksymalnie dwie kondygnacje (nieprzekraczające w sumie 15 m). Dopuszczalna szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Cena wywoławcza wynosi 466.000,00 zł (wadium 46.600,00 zł), przetarg odbędzie się 17 listopada o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).

W ramach przetargu numer 5 możliwe jest nabycie największej nieruchomości zlokalizowanej w przemysłowej Strefie Asnyka w Żaganiu. Teren składa się z działek o numerach ewidencyjnych: 1982/15, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, 1974/7, 1975/16 i obejmuje powierzchnię wynoszącą aż 2,997 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki. Dopuszczalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, jednak nieprzekraczająca 15 m. Szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Cena wywoławcza wynosi 1.080.000,00 zł (wadium 108.000,00 zł), przetarg odbędzie się 17 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 (pokój nr 4).