Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wezwała Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo – Handlową do złożenia wniosków w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości IV typ projektu Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy. Wartość dofinansowania wyniesie 30 mln zł.

Projekt przewiduje wsparcie na rzecz MŚP w formule projektu grantowego. Konkretne przedsiębiorstwo może otrzymać tylko jeden grant tylko od jednego operatora projektu – OPZL albo ZIPH. Wartość bonu dla mikroprzedsiębiorcy może wynieść od 30 000,00 zł (dla samozatrudnionych od 10 000,00 zł) do 120 000,00 zł (dla samozatrudnionych do 50 000,00 zł), a dla małych i średnich przedsiębiorstw od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł. Poziom dofinansowania bonu to 95%, co oznacza, że minimalny wkład własny MŚP wynosi 5%. Udział kosztów obrotowych w całkowitej wartości bonu dla jednego przedsiębiorstwa możliwy będzie do 50% wartości kwalifikowalnej bonu.

Przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców przez operatora Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej planowane jest na przełom czerwca i lipca br. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest posiadanie siedziby firmy na terenie woj. lubuskiego (w przypadku instytucji wpisanych do KRS) lub posiadanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oddziału firmy na terenie województwa lubuskiego albo posiadanie stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego (w przypadku podmiotów wpisanych do CEIDG). Przedsiębiorca może wnioskować o pomoc na cele inwestycyjne i obrotowe lub tylko na cele inwestycyjne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych operatorów: Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej.