Strefa przy ul Asnyka w Zaganiu

Listopadowe przetargi na nieruchomości

W ramach listopadowych przetargów można stać się właścicielem interesujących gruntów zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta oraz na terenie gospodarczej Strefy Asnyka w Żaganiu. Powierzchnia oferowanych działek wynosi od 0,2741 ha do prawie 3 hektarów. To niepowtarzalna okazja, by nabyć największą z niezagospodarowanych jeszcze nieruchomości dostępnych na terenie strefy przemysłowej przy miejskiej obwodnicy.

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza przetarg nieograniczony, w ramach którego na sprzedaż wyznaczona została niezabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2.9971 ha, położona przy ul. Asnyka w Żaganiu, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 1982/15, 1304/13, 1304/14, 1305/6, 1305/10, 1974/7, 1975/16. Jest to największy z dostępnych obecnie terenów znajdujących się w Strefie Asnyka w Żaganiu. Grunt położony jest w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej, bezpośrednio przy wjeździe na miejską obwodnicę w ciągu DK12. Odbioru Strefy Asnyka dokonano w 2019 roku, została ona wyposażona w drogi wewnętrzne dostosowane do ruchu ciężkiego oraz niezbędną infrastrukturę (sieć elektroenergetyczną, kanalizacje oraz sieć wodociągową). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną. Dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy wynosi do 70% pow. działki, wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, jednak nieprzekraczająca 15 m. Szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 10.00, w budynku Urzędu Miasta Żagań przy ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.080.000,00 zł. Wadium w wysokości 108.000,00 zł należy wnosić na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r.

Druga z oferowanych nieruchomości, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1965/24 o powierzchni 1,3040 ha, również zlokalizowana jest w gospodarczej Strefie Asnyka w Żaganiu. Przy północno-wschodniej stronie działki przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym. Sieci uzbrojenia znajdują się przy zachodniej granicy działki oraz w drodze dojazdowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie przekraczająca 15 m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 466.000 zł. Wadium w wysokości 46.600,00 zł należy wnosić na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r.

Trzeci przetarg dotyczy sprzedaży działki położonej w ścisłym centrum miasta w kwartale ul. Keplera, Brackiej oraz Długiej. Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1122 o powierzchni 0,2741 ha znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, dlatego wszelkie prace inwestorskie wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, budynki użyteczności publicznej oraz skwery i tereny zielone. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Przetarg na powyższą nieruchomość odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 950.000 zł. Wadium w wysokości 95.000 zł należy wnosić na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 13 listopada 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce PRZETARGI oraz: Urząd Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.