W LIPCU RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH LUBUSKICH BONÓW WSPARCIA

Na 1 lipca br. (środa) zaplanowano ogłoszenie konkursu przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia skierowanych do przedsiębiorców. W tym dniu uruchomiony zostanie system, który pozwoli przedsiębiorcom na założenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Już dziś polecamy zapoznać się z wzorem obowiązującego wniosku na stronie OPZL. Znajdziecie tam Państwo również Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu, Instrukcję obsługi Systemu Składania Wniosków Online, Instrukcję wypełnienia Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia, Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19, Deklarację Wnioskodawcy dotyczącą uzyskanego przychodu, Instrukcję dla Wnioskodawcy w zakresie dokumentów potwierdzających spadek przychodów, Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy czy Wzór Umowy o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców.

Przypominamy, że celem projektu jest objęcie wsparciem lubuskich MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie Bonów. Wsparcie finansowe zostanie przyznane przedsiębiorstwom w celu poprawienia ich płynności finansowanej w związku negatywnymi czynnikami na rynku, w tym zakłóceniem łańcucha dostaw, obniżeniem popytu konsumpcyjnego czy ograniczeniem planów inwestycyjnych. Planowane jest udzielenie 95 bonów dla lubuskich firm na łagodzenie skutków pandemii COVID-19. Bon będzie udzielany przedsiębiorcom na cele obrotowe i/lub inwestycyjne. Możliwe do pozyskania kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio:

  • dla samozatrudnionych (jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej) minimalna wartość bonu to 10 000,00 zł, a maksymalna 50 000,00 zł.
  • dla mikroprzedsiębiorcy minimalna wartość bonu to 30 000,00 zł, a maksymalna 120 000,00 zł.
  • dla małego przedsiębiorcy minimalna wartość bonu wyniesie 50 000,00 zł, a maksymalna 200 000,00 zł.
  • dla średniego przedsiębiorcy wartość bonu wyniesie od 50 000,00 do 200 000,00 zł.

Zgodnie z regulaminem bon może być udzielony na pokrycie do 95% wydatków kwalifikowalnych. Grantobiorca jest jest więc zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych. Czas trwania operacji realizowanej w ramach Bonu musi wynosić co najmniej 1 miesiąc, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy, przy czym realizacja rzeczowa i finansowa nie może rozpocząć się później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zakończyć później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zachęcamy do śledzenia strony dedykowanej Lubuskim Bonom Wsparcia. W razie pytań warto skorzystać z możliwości kontaktu z konsultantkami Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.