Konkurs: Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Do 14 października można składać wnioski w ramach konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski –„Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” (konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2.

 

Celem konkursu Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich jest opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć następujących makroregionów:

Makroregion 1 –województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

Makroregion 2 –województwo: lubelskie, mazowieckie;

Makroregion 3 –województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;

Makroregion 4 –województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;

Makroregion 5 –województwo: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

 

Dostępna w konkursie alokacja (dla 5 makroregionów) wynosi 15 000000,00zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 13 500 000,00 zł.

Na wartość projektu składają się: wartość dofinansowania i wkład własny Beneficjenta, który zapewniany będzie obowiązkowo przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Na terenie każdego Makroregionu realizowany będzie 1 projekt, co oznacza, że w konkursie wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 5 projektów.

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

a) przedsiębiorcy,

b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

c) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

d) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego(Dz.U. z 2018r. poz. 2232, z późn. zm.),

e) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców(Dz.U. z 2015r., poz. 2029, z późn. zm.),

f) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz. 1267, z późn. zm.),

g)organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(Dz.U. z 2019r. poz.263, z późn. zm.).

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy w zakresie zamówień publicznych.

 

Niezbędne dokumenty, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie PARP.