Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Komunikat PARP dotyczący działań pomocowych

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację wnioskodawców i beneficjentów:

  • okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony (konkretne terminy dotyczące wybranych naborów zostaną przekazane w osobnym komunikacie);
  • oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z wykorzystaniem zdalnej pracy ekspertów. W przypadku posiedzeń paneli ekspertów, w których wymagany jest osobisty udział wnioskodawcy – spotkania te zostają zawieszone do 3 kwietnia br. (włącznie). Nowe daty posiedzeń paneli ekspertów zostaną ustalone każdorazowo z wnioskodawcą;
  • ewentualne zmiany w realizowanych projektach będą ustalane indywidualnie z beneficjentem. W zależności od konkretnego przypadku i po przeprowadzeniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizowany projekt przewidywana jest możliwość zawarcia aneksów do umów: wydłużających czas realizacji projektu, wydłużających terminy składania wniosków o płatność lub dotyczących zmiany spodziewanych efektów projektów;
  • przewidywana jest możliwość uznania za kwalifikowane wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami. Analiza będzie prowadzona podobnie jak w przypadku zmian do umów, tj. na podstawie indywidualnych uzgodnień z beneficjentem i w oparciu o postanowienia zawarte w umowie o dofinansowanie;
  • zostają odwołane kontrole, których przeprowadzenie było zaplanowane do 31 marca br. Nowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z beneficjentem.