Kolejne przetargi na tereny inwestycyjne w Żagańskiej Strefie Gospodarczej

Na 7 listopada br. wyznaczono terminy przetargów na dwa grunty zlokalizowane w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu.

Największy teren o powierzchni 2,9971 ha zlokalizowany jest bezpośrednio przy wjeździe na miejską obwodnicę biegnącą drogą krajową nr 12. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowaną do ruchu ciężkiego. W północnej części nieruchomości znajduje się sieć wodna (wo160) oraz kanalizacji deszczowej (kd600) – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia – elektryczna oraz sanitarna znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki. Wysokość zabudowy nieprzekraczająca 15 m (z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych), szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m.

Przetarg odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.388.000,00 zł. Wadium w wysokości 138.800,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do 2 listopada 2023 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Drugą nieruchomością wyznaczoną na sprzedaż w drodze przetargu jest grunt o powierzchni 1,7418 ha.

Działka jest równa, niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–usługowym i magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Posiada bezpośredni dojazd do obwodnicy miejskiej w ciągu DK 12 po nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkiego.

Przy północnej oraz wschodniej granicy nieruchomości znajdują się sieci: wodna (wo160), kanalizacji sanitarnej (ks200) oraz kanalizacji deszczowej (kd500). Przez działkę poprowadzony jest kolektor ściekowy (ks1400), skablowane dwie linie energetyczne (eW), zapas kabla elektrycznego (es) oraz napowietrzna linia średniego napięcia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – składową. Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki. Dla nowej zabudowy wysokość budynków nie większa niż 10 m.

Przetarg odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza: 726.000,00 zł. Wadium w wysokości 72.600,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań: 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do dnia 2 listopada 2023 r. Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań (pokój nr 1, tel. 68 477 1035) lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

WSPARCIE DLA INWESTORÓW

  • Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Żagania mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały nr XLII/261/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2022 r.w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań. Zgodnie z zapisami uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 4 lat nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty stanowiące inwestycję początkową.

Należ wziąć pod uwagę, że zwolnienie to nie dotyczy:

1) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością handlową,
2) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części zajętych na stacje paliw,
3) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie wynajmu powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,
4) gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z działalnością bankową.

  • Inwestor może również skorzystać z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję związaną z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, wprowadzeniem produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Decyzję o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanych w strefie Asnyka w Żaganiu wydaje się na czas oznaczony – nie krótszy niż 12 lat.

Mały przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy, średni – w wysokości 50% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy, duży – w wysokości 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 40% dwuletnich kosztów pracy.

Minimalna wymagana wysokość poniesionych nakładów na nową inwestycję w mln PLN dla miasta Żagań jest najniższa w powiecie i wynosi odpowiednio:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 0,2 mln
  • Małe przedsiębiorstwo – 0,5 mln
  • Średnie przedsiębiorstwo – 1 mln
  • Duże przedsiębiorstwo – 10 mln

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w MŚP – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Również minimalna wymagana wysokość nakładów poniesionych na reinwestycje w mln PLN dla miasta Żagań jest najniższa w powiecie i wynosi odpowiednio:

  • Mikroprzedsiębiorstwo – 0,1 mln
  • Małe przedsiębiorstwo – 0,25 mln
  • Średnie przedsiębiorstwo – 0,5 mln
  • Duże przedsiębiorstwo – 5 mln

Szczegółowe informacje na temat ulg dostępne są w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.