Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Granty na Eurogranty

Trwa nabór do programu Granty na Eurogranty. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
  • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Pula środków w konkursie wynosi: 5 000 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania: 280 060 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.