Dofinansowanie dla MŚP

Granty na Eurogranty dla MŚP

Do 11 sierpnia 2022 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w konkursie „Granty na Eurogranty”. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt,
  • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,
  • organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych,
  • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
  • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać na stronie PARP.