Nieruchomość niezabudowana 1,73ha (działki o nr ewid. 1992/7, 1993/6, 1995/10, 1996/5)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Nieruchomość niezabudowana 1,73ha (działki o nr ewid. 1992/7, 1993/6, 1995/10, 1996/5)

Teren inwestycyjny o pow. około 17 300 m2 położony w zachodniej Polsce, południowej części województwa lubuskiego, północno-zachodniej części miasta Żagań. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12) – posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną dostosowaną do ruchu ciężkiego, dostęp do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea oraz sieci wodociągowej obsługiwanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę usługową lub składową.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie przetargu.

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DZIAŁKI

Dane terenu inwestycyjnego:

 • Typ terenu: Greenfield
 • Powierzchnia: ok. 17 300 m2
 • Położenie: Żagań, ul. Asnyka (link do map Google)
 • Przeznaczenie: Sprzedaż
 • Szacunkowa cena: ok. 44 zł/m2 brutto
 • Uzbrojenie terenu: Tak (dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej)

 

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu. Uchwała Rady Miasta Żagań nr XXVII/59/2012 z dnia 31.08.2012 r.

Rozwiń i zobacz więcej...

Obszar jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową i/lub składową. Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań oraz z podatku dochodowego w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „PROFITY”.

 

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

1SU – 3SU – Tereny o funkcji składowo-usługowej o powierzchni 3,5 ha, położone przy planowanej trasie KDZ łączącej obwodnicę z ulicą Śląską

4 SU – Teren o funkcji składowo-usługowej o powierzchni ca 0,6 ha

E – Tereny istniejących i projektowanych stacji transformatorowych

KDW6 – Tereny dróg wewnętrznych istniejących i projektowanych oraz dojazdowych do terenów mieszkalnych oznaczonych symbolem MN

2KDW – Teren dróg wewnętrznych, stanowiących połączenie terenów przemysłowych z obwodnicą miasta

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • Dla nowej zabudowy usługowej i przemysłowej wysokość budynków nie większa niż 10 m.
 • Dla nowej zabudowy usługowo-przemysłowo-składowej powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 1SU – 3SU:

1. Ustala się:

 • Realizację zabudowy usługowej i/lub składowej.
 • Realizację dróg wewnętrznych.
 • Realizację infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się:

 • Realizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
 • Realizację obiektów obsługi komunikacji w tym stacji paliw
 • Realizację parkingów.

3. Zakazuje się:

 • Realizacji zabudowy mieszkalnej.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 4SU:

1.Ustala się:

 • Realizację zabudowy usługowo-składowej.
 • Realizację drogi wewnętrznej o symbolu KDW6 połączonej z ulicą Asnyka.

2. Dopuszcza się:

 • realizację infrastruktury technicznej.

3. Zakazuje się:

 • Podziału na działki.
 • Realizację zabudowy mieszkalnej

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem E:

1. Ustala się:

 • Działki projektowanych stacji nie mniejsza niż 30 m2.
 • Lokalizację z dostępem do drogi publicznej.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem KDW6:

1. Ustala się

 • Szerokość w liniach rozgraniczenia: 5 m, 6 m, 8 m, 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 • Realizację utwardzonych nawierzchni.

2. Dopuszcza się:

 • Realizację infrastruktury technicznej i małej architektury.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 2KDW:

1. Ustala się:

 • Szerokość w liniach rozgraniczenia 8 m.
 • Realizację utwardzonych nawierzchni z odprowadzeniem wód opadowych.

2. Dopuszcza się:

 • Realizację infrastruktury technicznej.

 

 

 

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XXVII/59/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego28.08.2017Pobierz