Nieruchomość niezabudowana 2,997 ha (działka o nr ewid. 1305/10, 1305/6, 1982/15, 1974/7, 1975/16, 1304/14, 1304/13)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Nieruchomość niezabudowana 2,997 ha (działki o numerach ewidencyjnych: 1305/10, 1305/6, 1982/15, 1974/7, 1975/16, 1304/14, 1304/13)

Teren inwestycyjny o powierzchni około 29970 m2 położony w północno-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Nieruchomość niezabudowana znajduje się w sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12) – posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną dostosowaną do ruchu ciężkiego, dostęp do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea oraz sieci wodociągowej obsługiwanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie przetargu.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DZIAŁKI

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Typ terenu: Greenfield
  • Powierzchnia: ok. 29970 m2
  • Położenie: Żagań, ul. Asnyka (link do map Google)
  • Przeznaczenie: Sprzedaż
  • Szacunkowa cena: ok. 44 zł/m2 brutto
  • Uzbrojenie terenu: Tak (dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej)

Akty prawne:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu. Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLI/254/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

Strefa AsnykaOferujemy największą działkę znajdującą się w tzw. Strefie Asnyka w Żaganiu. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Od północno–wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren nieruchomości jest równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy północnej granicy nieruchomości znajduje się sieć kanalizacyjna oraz wodna – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Działka znajduje się w obszarze, w którym istnieje średnie ryzyko wystąpienia powodzi i wynosi raz na 100 lat (1%). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie przekraczająca 15 m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań oraz z podatku dochodowego w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „PROFITY”.

Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

 

UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem UP:

1. w zakresie zasad zagospodarowania ustala się:
1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej;
2) realizację zabudowy w układzie wolnostojącym lub w zespole zabudowy zwartej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,3 do 1,4,
4) powierzchnię zabudowy do 70% powierzchni działki;
5) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego minimum 30% powierzchni działki;
6) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego lub 2 miejsca postojowe na każde 10 stanowisk pracy;
7) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią określonego na rysunku planu, obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych;

2. w zakresie kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w obrysie istniejących budynków i wyznaczoną na rysunku planu – 10m;
2) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków od 10 m do 120 m,
3) maksymalną wysokość budynków do 15m z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych,
4) ilość kondygnacji naziemnych od 1 do 2;
5) kształtowanie dachów jako dachy płaskie lub strome, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20-45 stopni;
6) dopuszcza się realizację obiektów technologicznych do 25 m.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLI/254/2022 z dnia 25.02.2022 r.15.03.2022Zobacz