Nieruchomość niezabudowana 2,997 ha (działka o nr ewid. 1305/10, 1305/6, 1982/15, 1974/7, 1975/16, 1304/14, 1304/13)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Nieruchomość niezabudowana 2,997ha (działka o nr ewid. 1305/10, 1305/6, 1982/15, 1974/7, 1975/16, 1304/14, 1304/13)

Teren inwestycyjny o powierzchni około 29970 m2 położony w północno-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Nieruchomość niezabudowana znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12) – posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną, dostęp do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea oraz sieci wodociągowej obsługiwanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w  Żaganiu. Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Powierzchnia: 29970m2
  • Położenie: ul. Asnyka
  • Uzbrojenie terenu: Tak (dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej)
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

 

UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem UP:

1. w zakresie zasad zagospodarowania ustala się:
1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej;
2) realizację zabudowy w układzie wolnostojącym lub w zespole zabudowy zwartej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,4,
4) powierzchnię zabudowy do 70% powierzchni działki;
5) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego minimum 30% powierzchni działki;
6) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego lub produkcyjnego;
7) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią określonego na rysunku planu, obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych;

2. w zakresie kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w obrysie istniejących budynków i wyznaczoną na rysunku planu – 10m;
2) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków od 10 m do 120 m,
3) maksymalną wysokość budynków do 15m z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych,
4) ilość kondygnacji naziemnych od 1 do 2;
5) kształtowanie dachów jako dachy płaskie lub strome, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20-45 stopni;
6) dopuszcza się realizację obiektów technologicznych do 25 m.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26.01.2018 r.04.10.2018Zobacz