NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 1,30 HA (DZIAŁKA O NR EWID. 1965/24)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
SPRZEDANA

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 1,30 HA (DZIAŁKA O NR EWID. 1965/24)

Teren inwestycyjny o pow. około 13 040 m2 położony w zachodniej Polsce, w południowej części województwa lubuskiego, w północno-zachodniej części miasta Żagań. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Nieruchomość niezabudowana znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12) – posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną, dostęp do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea oraz sieci wodociągowej obsługiwanej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Obszar z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DZIAŁKI

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Typ terenu: Greenfield
  • Powierzchnia: ok. 13040 m2
  • Położenie: Żagań, ul. Asnyka (link do map Google)
  • Przeznaczenie: Sprzedaż
  • Szacunkowa cena: ok. 44 zł/m2 brutto
  • Uzbrojenie terenu: Tak (dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej)

Akty prawne:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu. Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Grunt niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno – magazynowym, niskiej zabudowy mieszkaniowej oraz obwodnicy miejskiej. Od północno – wschodniej strony nieruchomości przebiega obwodnica miejska (w ciągu DK 12), z którą nieruchomość jest skomunikowana – dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowanej do ruchu ciężkiego. Teren jest równy, nasłonecznienie duże. Dostępność do sieci infrastruktury technicznej dobra – przy zachodniej granicy działki znajduje się sieć kanalizacyjna oraz wodna – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości. Nieruchomość znajduje się w obszarze, w którym istnieje średnie ryzyko wystąpienia powodzi i wynosi raz na 100 lat (1%). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%. Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji, nie przekraczająca 15 m, szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomości.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań lub ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce PROFITY.

Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem UP:

1. w zakresie zasad zagospodarowania ustala się:

1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej;

2) realizację zabudowy w układzie wolnostojącym lub w zespole zabudowy zwartej;

3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,4,

4) powierzchnię zabudowy do 70% powierzchni działki;

5) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego minimum 30% powierzchni działki;

6) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego lub produkcyjnego;

7) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią określonego na rysunku planu, obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych;

2. w zakresie kształtowania zabudowy:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy w obrysie istniejących budynków i wyznaczoną na rysunku planu – 10m;

2) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków od 10 m do 120 m,

3) maksymalną wysokość budynków do 15m z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych,

4) ilość kondygnacji naziemnych od 1 do 2;

5) kształtowanie dachów jako dachy płaskie lub strome, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20-45 stopni;

6) dopuszcza się realizację obiektów technologicznych do 25 m.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26.01.2018 r.04.10.2018Zobacz