Nieruchomość niezabudowana 0,1446 ha (działki o nr ewid. 1996/4)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
SPRZEDANA

DZIAŁKI O NR EWID. 1996/4

Teren inwestycyjny o pow. około 1446m2 położony w północno-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Nieruchomość niezabudowana znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12) – posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną, dostęp do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea, sieci wodociągowej obsługiwanej przez ŻWiK oraz do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie przetargu nieograniczonego.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w  Żaganiu. Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Powierzchnia: ok. 1446m2
  • Położenie: ul. Asnyka
  • Uzbrojenie terenu: Tak (dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej)
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1÷3 SU – Tereny o funkcji składowo-usługowej o powierzchni 3,5 ha, dla których:

1) ustala się:

a) realizację zabudowy usługowej i/ lub składowej,

b) realizację dróg wewnętrznych,c) realizację infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się:

a) realizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,

b) realizację parkingów,

c) realizację obiektów obsługi komunikacji w tym stacji paliw;

3) zakazuje się:- realizacji zabudowy mieszkalnej.

 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

  • Dla nowej zabudowy usługowej i przemysłowej wysokość budynków nie większa niż 10 m.
  • Dla nowej zabudowy usługowo-przemysłowo-składowej powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie większa niż 75% powierzchni działki.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XXVII/59/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.04.10.2018Zobacz