Działki o nr ewid. cz. 1304/10, cz. 1304/11

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Działki o nr ewid. cz. 1304/10, cz. 1304/11

Teren inwestycyjny o powierzchni około 13700 m2 położony w północno-zachodnie części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Działka w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12). Działka posiada bezpośrednie połączenie z drogą wewnętrzną, która łączy się z obwodnicą.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę produkcyjną, pod magazyny, składy, handel hurtowy i rzemiosło produkcyjne wraz z funkcjami towarzyszącymi i z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Uzbrojony teren posiadać będzie dostęp do projektowanej sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea, sieci wodociągowej obsługiwanej przez ŻWiK oraz dostęp do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.
 • Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.
 • Przystąpiono do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.

Dane Działki:

 • Powierzchnia działki: 13700m2
 • Położenie: ul. Asnyka
 • Uzbrojenie terenu: Tak (projektowana sieć elektroenergetyczna, projektowana sieć wodociągowa)
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

 

U1 – Teren zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem U1

1. Podstawowe – pod stacje paliw, sklepy, bary restauracje, hotele, motele, stacje obsługi pojazdów, myjnie wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2. Dopuszczalne – usługi administracji, handlu tj. np. salony samochodowe, komisy samochodowe, stacje LPG.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Nakazuje się:

 • Dostosowanie charakteru prowadzonej działalności usługowej do wielkości i specyfiki posiadanej działki.
 • Bilansowanie wszelkiej uciążliwości w granicach terenu, do którego posiada się prawo dysponowania.
 • Aby działalności usługowa prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, była odseparowana w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymin i przestrzeniami publicznymi, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności  ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu,  lub ze względu na rodzaj tej działalności jeśli mógłby on obniżać jakość środowiska zamieszkania.

Dopuszcza się:

 • całkowitej lub częściowej zamiany podstawowej funkcji terenu na inne funkcje usługowe.

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

Ustala się:

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 70%.

 • Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10%, w tym dla zieleni wysokiej należy przeznaczyć, co najmniej 20 % terenów biologicznie czynnych.
 • Linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie z rysunkiem planu.
 • Program parkingowy i garażowy, co najmniej jedno stanowisko w granicach działki na każde 0 m powierzchni użytkowej.
 • Wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z drogi publicznej.

Dopuszcza się lokalizowanie:

 • Zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym.
 • Ogrodzeń trwałych.
 • Dojść, dojazdów i placów manewrowych przeznaczone dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
 • Infrastrukturę techniczną związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

Ustala się dla zabudowy nowej i odbudowywanej:

 • Gabaryty zabudowy – stosowanie indywidualnych, rozwiązań o dostosowanych proporcjach do otaczającej zabudowy.
 • Wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje i nie wyższa niż 15.0 m.
 • Geometria dachu: dachy kształtować w dostosowaniu do otaczającego zainwestowania.

Zasady tymczasowego zagospodarowania – dopuszcza się w terminie – do czasu realizacji nowej zabudowy zgodnej z planem:

 • Utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej.
 • Lokalizowanie funkcji tymczasowej, w tym:
  • Miejsc postojowych.
  • Zieleni urządzonej.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.28.08.2017Zobacz
Załącznik - Wycinek z MPZP działek o nr. ewid. cz. 1304/10, cz. 1304/1128.08.2017Pobierz