Działki o nr ewid. 3818/7, 3819/1, 1973/4, 1973/5 oraz cz. 1974/3, cz. 1982/14

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Działki o nr ewid. 3818/7, 3819/1, 1973/4, 1973/5 oraz cz. 1974/3, cz. 1982/14

Teren inwestycyjny o powierzchni około 7700 m2 położony w północno-zachodnie części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Działka w bezpośredni sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12). Działka będzie posiadać bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez projektowaną drogę wewnętrzną. Droga zostanie oddana do użytku wraz ze strefą.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę produkcyjną, pod magazyny, składy, handel hurtowy i rzemiosło produkcyjne wraz z funkcjami towarzyszącymi i z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Uzbrojony teren posiadać będzie dostęp do projektowanej sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea, sieci wodociągowej obsługiwanej przez ŻWiK oraz dostęp do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.
 • Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.
 • Przystąpiono do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.

Dane Działki:

 • Powierzchnia działki: 7700m2
 • Położenie: ul. Asnyka
 • Uzbrojenie terenu: Tak (projektowana sieć elektroenergetyczna, projektowana sieć wodociągowa)
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

– Tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej.

 – Tereny zieleni nieurządzonej.

U1 – Teren zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem P:

1. Podstawowe – pod zabudowa produkcyjną, pod magazyny, składy, handel hurtowy i rzemiosło produkcyjne wraz z funkcjami towarzyszącymi i z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2. Dopuszczalne:

 •  Usługi handlu, administracji, transportu, łączności.
 •  Stacje paliw i stacje obsługi.
 • Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3. Nakazuje się:

 • Dostosowanie charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki posiadanej działki.
 • Bilansowanie wszelkiej uciążliwości w granicach terenu, do którego posiada się prawo dysponowania.
 • Aby działalności produkcyjna prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, była odseparowana w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi i przestrzeniami publicznymi, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu, lub ze względu na rodzaj tej działalności jeśli mógłby on obniżać jakość środowiska zamieszkania.

2. Dopuszcza się:

 • Prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych, polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym wprowadzanie urządzeń technicznych polepszających warunki zamieszkiwania.
 • Rozbudowę istniejących obiektów.
 • Wymianę na nowe obiektów istniejącej zabudowy.
 • Zmianę funkcji budynków gospodarczych na usługową.
 • Całkowitej lub częściowej zamiany podstawowej funkcji terenu na inne funkcje usługowe.

Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

1.Ustala się:

 • Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 60%.
 • Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10%, w tym dla zieleni wysokiej należy przeznaczyć, co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych.
 • Linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie z rysunkiem planu.
 • Program parkingowy i garażowy:

Należy ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu użytkowania, co najmniej pokrywające potrzeby zatrudnionych (15-25 na 100 osób zatrudnionych) i wynikające z przyjętej technologii produkcji.

1. Realizacja parkingów na innych poziomach niż na terenie w przypadku, gdy ilość wymaganych  dla obsługi funkcji miejsc parkingowych przekracza 60 stanowisk.

 • Wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z drogi publicznej.

2. Dopuszcza się lokalizowanie:

 • Zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym.
 • Ogrodzeń trwałych.
 • Dojść, dojazdów i placów manewrowych przeznaczonych dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
 • Infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

Ustala się, dla zabudowy nowej i odbudowywanej:

 • Gabaryty zabudowy wyważone, proste bryły, dostosowanie proporcji wraz z kształtem dachu każdorazowo do istniejącego otoczenia, w celu harmonijnego wkomponowania w sąsiednią zabudowę i zieleń, zatem nakazuje się dostosowanie dachu do układu dachów w granicach sąsiednich działek tj. działek przyległych lub położonych po drugiej stronie ulicy; ustalenia nie dotyczą budynków gospodarczych, pomocniczych i garaży.
 • Szerokość elewacji frontowej nie większa niż sąsiednich budynków o tej samej funkcji, zlokalizowanych na przyległych działkach, a w przypadku braku takiej zabudowy sąsiedniej  – dopuszcza się stosowanie szerokości elewacji frontowej od 10.0 m do 30.0 m, względy technologiczne mogą uzasadnić konieczność dopuszczenia do realizacji obiektów szerszych
 • Wysokość zabudowy – powinna być nie wyższa niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych na przyległych działkach, a w przypadku braku zabudowy – dopuszcza się wysokość do 3 kondygnacji, ale nie wyższą niż 17.0 m, mierzoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, względy technologiczne mogą uzasadnić konieczność dopuszczenia do realizacji obiektów wyższych.
 • W zakresie geometrii dachu, dopuszcza się – Stosowanie dachów płaskich, jeśli wynika to z istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.

4. Zasady tymczasowego zagospodarowania – dopuszcza się w terminie – do czasu realizacji nowej zabudowy zgodnej z planem:

 • Utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej.
 • Rozpoczęcie w konkretnym terenie realizacji rozwiązań tymczasowych niebędących obiektem budowlanym.
 • Realizację w granicach konkretnej działki nowych tymczasowych obiektów budowlanych,  pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem ZŁ:

1. Podstawowe –użytki zielone (łąki) wzdłuż cieków wodnych – i zieleń izolacyjna ( drzewa i krzewy wzdłuż dróg).

2. Dopuszczalne:

 • Niekubaturowe ogólnodostępne urządzenia sportu i rekreacji tj. ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych z elementami małej architektury.
 • Dojścia piesze i podjazdy nieutwardzone nie ujęte w planie.
 • Związane trwale z terenem obiekty reklamowe.

3. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

Ustala się:

 • Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 90%.
 • Powierzchnia trwałego zainwestowania związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może przekroczyć 10% powierzchni terenu.

4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Zakazuje się :

 • Realizacji nowych obiektów kubaturowych.
 • Wygrodzeń własności w pobliżu koryt rzecznych i cieków wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.
 • Nasadzenia drzew w strefie ograniczonego użytkowania od linii energetycznych.

Dopuszcza się lokalizowanie:

 • Urządzeń infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu ( np. urządzenia energetyki , gazu, wody wraz z dojazdami ).

5. Zasady tymczasowego zagospodarowania – dopuszcza się w terminie – do czasu realizacji nowej funkcji zgodnej z planem:

 • Utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej;
 • Lokalizowanie funkcji tymczasowej, w tym:
  • Miejsc postojowych.
  • Zieleni urządzonej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem U1

1. Podstawowe – pod stacje paliw, sklepy, bary restauracje, hotele, motele, stacje obsługi pojazdów, myjnie wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2. Dopuszczalne – usługi administracji, handlu tj. np. salony samochodowe, komisy samochodowe, stacje LPG.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Nakazuje się:

 • Dostosowanie charakteru prowadzonej działalności usługowej do wielkości i specyfiki posiadanej działki.
 • Bilansowanie wszelkiej uciążliwości w granicach terenu, do którego posiada się prawo dysponowania.
 • Aby działalności usługowa prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, była odseparowana w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymin i przestrzeniami publicznymi, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności  ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu,  lub ze względu na rodzaj tej działalności jeśli mógłby on obniżać jakość środowiska zamieszkania.

Dopuszcza się:

 • całkowitej lub częściowej zamiany podstawowej funkcji terenu na inne funkcje usługowe.

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

Ustala się:

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 70%.

 • Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10%, w tym dla zieleni wysokiej należy przeznaczyć, co najmniej 20 % terenów biologicznie czynnych.
 • Linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie z rysunkiem planu.
 • Program parkingowy i garażowy, co najmniej jedno stanowisko w granicach działki na każde 0 m powierzchni użytkowej.
 • Wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z drogi publicznej.

Dopuszcza się lokalizowanie:

 • Zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym.
 • Ogrodzeń trwałych.
 • Dojść, dojazdów i placów manewrowych przeznaczone dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
 • Infrastrukturę techniczną związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

Ustala się dla zabudowy nowej i odbudowywanej:

 • Gabaryty zabudowy – stosowanie indywidualnych, rozwiązań o dostosowanych proporcjach do otaczającej zabudowy.
 • Wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje i nie wyższa niż 15.0 m.
 • Geometria dachu: dachy kształtować w dostosowaniu do otaczającego zainwestowania.

Zasady tymczasowego zagospodarowania – dopuszcza się w terminie – do czasu realizacji nowej zabudowy zgodnej z planem:

 • Utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej.
 • Lokalizowanie funkcji tymczasowej, w tym:
  • Miejsc postojowych.
  • Zieleni urządzonej.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.28.08.2017Zobacz
Załącznik - Wycinek z MPZP działki o nr ewid. 3818/7, 3819/1, 1973/4, 1973/5 oraz cz. 1974/3, cz. 1982/1428.08.2017Pobierz