Działki o nr ewid. 1995/3, 1996, 1993/2 oraz cz. 1301/2, cz. 1301/1, cz. 1302/5, cz. 1302/4, cz. 1995/4, cz. 1993/3, cz. 1992/2, cz. 1993/2

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

 Działki o nr ewid. 1995/3, 1996, 1993/2 oraz cz. 1301/2, cz. 1301/1, cz. 1302/5, cz. 1302/4, cz. 1995/4, cz. 1993/3, cz. 1992/2, cz. 1993/2

Teren inwestycyjny o pow. około 22000m2 położony w północno-zachodnie cześci miasta Żagań, w południowej cześci województwa lubuskiego, w zachodnie Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Działka w bezpośredni sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12). Działka będzie posiadać bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez projektowaną drogę wewnętrzną. Droga zostanie oddana do użytku wraz ze strefą.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowa produkcyjną, pod magazyny, składy, handel hurtowy i rzemiosło produkcyjne wraz z funkcjami towarzyszącymi i z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Uzbrojony teren posiadać będzie dostęp do projektowanej sieć elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea, sieć wodociągowej obsługiwanej przez ŻWiK oraz dostęp do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.
 • Uchwała Rady Miasta Żagań nr  XXVII/59/2012 z dnia 31.08.2012 r.
 • Przystąpiono do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.

Dane Działki:

 • Powierzchnia działki: 22000m2
 • Położenie: ul. Asnyka
 • Uzbrojenie terenu: Tak (projektowana sieć elektroenergetyczna, projektowana sieć wodociągowa)
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

1SU – 3SU – Tereny o funkcji składowo-usługowej o powierzchni 3,5 ha, położone przy planowanej trasie KDZ łączącej obwodnicę z ulicą Śląską

4 SU – Teren o funkcji składowo-usługowej o powierzchni ca 0,6 ha

E – Tereny istniejących i projektowanych stacji transformatorowych

KDW6 – Tereny dróg wewnętrznych istniejących i projektowanych oraz dojazdowych do terenów mieszkalnych oznaczonych symbolem MN

2KDW – Teren dróg wewnętrznych, stanowiących połączenie terenów przemysłowych z obwodnicą miasta

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 1SU – 3SU:

1. Ustala się:

 • Realizację zabudowy usługowej i/lub składowej.
 • Realizację dróg wewnętrznych.
 • Realizację infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się:

 • Realizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
 • Realizację obiektów obsługi komunikacji w tym stacji paliw
 • Realizację parkingów.

3. Zakazuje się:

 • Realizacji zabudowy mieszkalnej.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 4SU:

1.Ustala się:

 • Realizację zabudowy usługowo-składowej.
 • Realizację drogi wewnętrznej o symbolu KDW6 połączonej z ulicą Asnyka.

2. Dopuszcza się:

 • realizację infrastruktury technicznej.

3. Zakazuje się:

 • Podziału na działki.
 • Realizację zabudowy mieszkalnej

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem E:

1. Ustala się:

 • Działki projektowanych stacji nie mniejsza niż 30 m2.
 • Lokalizację z dostępem do drogi publicznej.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem KDW6:

1. Ustala się

 • Szerokość w liniach rozgraniczenia: 5 m, 6 m, 8 m, 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.
 • Realizację utwardzonych nawierzchni.

2. Dopuszcza się:

 • Realizację infrastruktury technicznej i małej architektury.

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem 2KDW:

1. Ustala się:

 • Szerokość w liniach rozgraniczenia 8 m.
 • Realizację utwardzonych nawierzchni z odprowadzeniem wód opadowych.

2. Dopuszcza się:

 • Realizację infrastruktury technicznej.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.28.08.2017Zobacz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej i Chrobrego w Żaganiu.28.08.2017Pobierz
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XXVII/59/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego28.08.2017Pobierz
Załącznik - Wycinek z MPZP działki ew. nr. 1995/3, 1996, 1993/2 oraz cz. 1301/2, cz. 1301/1, cz. 1302/5, cz. 1302/4, cz. 1995/4, cz. 1993/3, cz. 1992/2, cz. 1993/228.08.2017Pobierz