NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 0,6 HA (DZIAŁKI O NR EWID. 1975/3 oraz cz. 1304/10, cz. 1962/13, cz. 1974/3, cz. 1305/6)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

Nieruchomość niezabudowana 0,6 ha (działki o nr ewid. 1975/3 oraz cz. 1304/10, cz. 1962/13, cz. 1974/3, cz. 1305/6)

Teren inwestycyjny o pow. około 6000m2 położony w północno-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce. Obszar wchodzi w skład strefy przemysłowej o powierzchni 15 ha.

Nieruchomość niezabudowana znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej (DK 12) – posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną, dostęp do sieci elektroenergetycznej obsługiwanej przez operatora Enea, sieci wodociągowej obsługiwanej przez ŻWiK oraz do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej.

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę usługowo-produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej.

Przewidziana forma nabycia terenu to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w  Żaganiu. Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Powierzchnia: ok. 6000 m2
  • Położenie: ul. Asnyka
  • Uzbrojenie terenu: Tak (dostęp do sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej)
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej.

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem UP:

1. w zakresie zasad zagospodarowania ustala się:
1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej;
2) realizację zabudowy w układzie wolnostojącym lub w zespole zabudowy zwartej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,4,
4) powierzchnię zabudowy do 70% powierzchni działki;
5) zachowanie terenu biologicznie czynnego stanowiącego minimum 30% powierzchni działki;
6) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego lub produkcyjnego;
7) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią określonego na rysunku planu, obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych;

2. w zakresie kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w obrysie istniejących budynków i wyznaczoną na rysunku planu – 10m;
2) szerokość elewacji frontowej projektowanych budynków od 10 m do 120 m,
3) maksymalną wysokość budynków do 15m z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych,
4) ilość kondygnacji naziemnych od 1 do 2;
5) kształtowanie dachów jako dachy płaskie lub strome, o kącie nachylenia połaci mieszczącym się w przedziale 20-45 stopni;
6) dopuszcza się realizację obiektów technologicznych do 25 m.

Dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie zieleni urządzonej, placów zabaw oraz miejsc rekreacji i wypoczynku.

Dopuszcza się budowę i montaż obiektów o powierzchni do 50 m2 i urządzeń służących bezpieczeństwu i ochronie, a także realizacji obsługi parkingowej, na warunkach wynikających z przepisów odrębnych niezależnie od wyznaczonych linii zabudowy.

 

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr LI/19/2018 z dnia 26.01.2018 r.04.10.2018Zobacz