Nieruchomość niezabudowana 0,60 ha (działka o nr ewid. 1760/3)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
SPRZEDANA

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 0,60 HA (DZIAŁKA O NR EWID. 1760/3)

Teren inwestycyjny o pow. około 6000m2 położony w południowo-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. Reinholda Würtha to wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowę usługową, produkcyjną oraz składową.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego.
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.

Dane terenu inwestycyjnego:

Powierzchnia: 6000m2
Położenie: ul. Reinholda Würtha
Uzbrojenie terenu: Nie

Rozwiń i zobacz więcej...

Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym. W bliskiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Wurtha. Od północnej strony nieruchomość przylega do terenu zakładu produkcyjnego, od południowej strony nieruchomość przylega do ul. Wurtha. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona. Przez południową część działki przeprowadzona jest napowietrzna linia energetyczna. Sieci uzbrojenia zainwestowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości.

 

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

1)    Przeznaczenie:

a)    obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b)    zabudowa usługowa dla celów komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej  niż 2000 m2,

c)     dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydzielenie wewnętrznych dróg dojazdowych,

2)    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  budynków istniejących:

a)    linia zabudowy –  nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

b)    wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,0 m. Nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów technologicznych  typu: kominy, maszty itp.,

c)     powierzchnia  zabudowy – maksymalnie 70%,

d)    powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%,

e)    geometria dachu – dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste,

f) obowiązuje zachowanie odległości zabudowy od granic lasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

1.    Eksploatacja obiektów i urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren działki do której inwestor lub prowadzący instalację ma tytuł prawny.

2.    Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.

3.    Obowiązują dopuszczalne poziomu hałasu określone w przepisach szczególnych dla terenów oznaczonych symbolem MN, P, U  – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4.    Odpady – odpady należy zagospodarowywać na warunkach określonych w przepisach szczególnych w tym zgodnie z programem oczyszczania miasta. Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

5.    Ochrona powierzchni ziemi – władający powierzchnią ziemi, na której wystąpi zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany do przeprowadzenia jej rekultywacji. Przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z prowadzeniem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie jej odpowiednie zagospodarowanie.

 

 

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.28.08.2017Zobacz