Nieruchomość niezabudowana 3,90 ha (działka o nr ewid. 1753/17)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 3,90 ha (DZIAŁKA O NR EWID. 1753/17)

Teren inwestycyjny o pow. około 39000m2 położony w południowo-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. Reinholda Würtha to wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, produkcyjną oraz składową. Nieruchomość wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmien. rozp. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. 2018 poz. 2171).

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego.
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.

Dane terenu inwestycyjnego:

Powierzchnia: 39000m2
Położenie: ul. Reinholda Würtha
Uzbrojenie terenu: Nie

Nieruchomość wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmien. rozp. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. 2018 poz. 2171).

Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem P:

 

1)    Przeznaczenie:

a)    obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b)    zabudowa usługowa dla celów komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej  niż 2000 m2,

c)     dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydzielenie wewnętrznych dróg dojazdowych,

2)    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  budynków istniejących:

a)    linia zabudowy –  nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

b)    wysokość zabudowy – nie więcej niż 12,0 m. Nie dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów technologicznych  typu: kominy, maszty itp.,

c)     powierzchnia  zabudowy – maksymalnie 70%,

d)    powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%,

e)    geometria dachu – dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste,

f) obowiązuje zachowanie odległości zabudowy od granic lasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

 

1.    Eksploatacja obiektów i urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren działki do której inwestor lub prowadzący instalację ma tytuł prawny.

2.    Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.

3.    Obowiązują dopuszczalne poziomu hałasu określone w przepisach szczególnych dla terenów oznaczonych symbolem MN, P, U  – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4.    Odpady – odpady należy zagospodarowywać na warunkach określonych w przepisach szczególnych w tym zgodnie z programem oczyszczania miasta. Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

5.    Ochrona powierzchni ziemi – władający powierzchnią ziemi, na której wystąpi zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany do przeprowadzenia jej rekultywacji. Przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z prowadzeniem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie jej odpowiednie zagospodarowanie.

 

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.28.08.2017Zobacz
Rozporządzenie w sprawie KSSSE07.10.2019Zobacz