Nieruchomość niezabudowana 7,01 ha (działki o nr ewid. 1753/14, 1753/6, 1753/7, 1753/8)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 7,01 HA (DZIAŁKI O NR EWID. 1753/14, 1753/6, 1753/7, 1753/8)

Teren inwestycyjny o pow. około 70100m2 położony w południowo-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. B. Chrobrego to wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, produkcyjną oraz składową. Nieruchomość wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmien. rozp. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. 2018 poz. 2171).

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

 

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Typ terenu: Greenfield
  • Powierzchnia: ok. 70100 m2
  • Położenie: Żagań, ul. Bolesława Chrobrego
  • Przeznaczenie: Sprzedaż
  • Szacunkowa cena: ok. 34 zł/m2 brutto
  • Uzbrojenie terenu: Dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej

Nieruchomość wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmien. rozp. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. 2018 poz. 2171).

Oferujemy nieruchomość niezabudowaną położoną w strefie peryferyjnej miasta Żagań, w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu. W niedalekiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska DK 12. Aktualnie bezpośredni dojazd do nieruchomości jest możliwy od ul. Chrobrego, jednak istnieje ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton. W budowie jest nowa droga dojazdowa, która będzie skomunikowana z obwodnicą miejską i dostosowana do ruchu ciężkiego.

Budowa drogi na strefieNieruchomość ma regularny kształt, teren jest płaski. Dostępność do sieci uzbrojenia: w ul. Chrobrego zainwestowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów oraz zabudowę usługową dla celów komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2. Powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań oraz z podatku dochodowego w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „PROFITY”.

Akty prawne:

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego. Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.
  • Uchwała nr XLIV/280/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2022 r. (zmiana zapisów MPZP w zakresie wysokości zabudowy).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. zmien. rozp. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. 2018 poz. 2171.

Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem P:

1) Przeznaczenie:

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b) zabudowa usługowa dla celów komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2,

c) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydzielenie wewnętrznych dróg dojazdowych,

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących:

a) linia zabudowy – nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokość zabudowy (po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr XLIV/280/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2022 r.):

– nie więcej niż 20,0 m z wyłączeniem obiektów składowych, magazynowych i technologicznych

 – nie więcej niż 50,0 m dla obiektów i konstrukcji technologicznych, składowych, magazynowych wysokiego składowania,

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 70%,

d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 30%,

e) geometria dachu – dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste,

f) obowiązuje zachowanie odległości zabudowy od granic lasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

1. Eksploatacja obiektów i urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren działki do której inwestor lub prowadzący instalację ma tytuł prawny.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.

3. Obowiązują dopuszczalne poziomu hałasu określone w przepisach szczególnych dla terenów oznaczonych symbolem MN, P, U – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Odpady – odpady należy zagospodarowywać na warunkach określonych w przepisach szczególnych w tym zgodnie z programem oczyszczania miasta. Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

5. Ochrona powierzchni ziemi – władający powierzchnią ziemi, na której wystąpi zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany do przeprowadzenia jej rekultywacji. Przed podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z prowadzeniem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie jej odpowiednie zagospodarowanie.

 

Lokalizacja Strefy Würtha w Żaganiu

 

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.28.08.2017Zobacz
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLIV/280/2022 z dnia 29.04.2022 r.26.05.2022Zobacz
Rozporządzenie w sprawie KSSSE07.10.2019Zobacz