Działka o nr ewid. 1726/19 oraz cz. 1755/2, 1762/21, 1761/17, 1762/18

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

DZIAŁKA O NR EWID. 1726/19 oraz cz. 1755/2, 1762/21, 1761/17, 1762/18

Teren inwestycyjny o pow. około 27000m2 położony w południowo-zachodnie cześci miasta Żagań, w południowej cześci województwa lubuskiego, w zachodnie Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. Reinholda Würtha to wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem  pod zabudowa usługową, przemysłową oraz składową.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.
 • Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.
 • Przystąpiono do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w rejonie ulicy Asnyka, Bolesławieckiej  i Chrobrego w  Żaganiu.

Dane Działki:

 • Powierzchnia działki: 27000m2
 • Położenie: ul. Reinholda Würtha
 • Uzbrojenie terenu: Nie
Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

 

U1 – Teren zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem U1

1. Podstawowe – pod stacje paliw, sklepy, bary restauracje, hotele, motele, stacje obsługi pojazdów, myjnie wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2. Dopuszczalne – usługi administracji, handlu tj. np. salony samochodowe, komisy samochodowe, stacje LPG.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Nakazuje się:

 • Dostosowanie charakteru prowadzonej działalności usługowej do wielkości i specyfiki posiadanej działki.
 • Bilansowanie wszelkiej uciążliwości w granicach terenu, do którego posiada się prawo dysponowania.
 • Aby działalności usługowa prowadzona zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, była odseparowana w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymin i przestrzeniami publicznymi, ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapobiegający wykraczaniu uciążliwości poza granice działki w szczególności  ze względu na wytwarzany hałas, wibracje, drażniące wonie lub światło o dużym natężeniu,  lub ze względu na rodzaj tej działalności jeśli mógłby on obniżać jakość środowiska zamieszkania.

Dopuszcza się:

 • całkowitej lub częściowej zamiany podstawowej funkcji terenu na inne funkcje usługowe.

4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki:

Ustala się:

Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 70%.

 • Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10%, w tym dla zieleni wysokiej należy przeznaczyć, co najmniej 20 % terenów biologicznie czynnych.
 • Linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości od linii rozgraniczających ulice zgodnie z rysunkiem planu.
 • Program parkingowy i garażowy, co najmniej jedno stanowisko w granicach działki na każde 0 m powierzchni użytkowej.
 • Wjazdy i wyjazdy bezpośrednio z drogi publicznej.

Dopuszcza się lokalizowanie:

 • Zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej towarzyszącej obiektom budowlanym.
 • Ogrodzeń trwałych.
 • Dojść, dojazdów i placów manewrowych przeznaczone dla obsługi przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
 • Infrastrukturę techniczną związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy.

Ustala się dla zabudowy nowej i odbudowywanej:

 • Gabaryty zabudowy – stosowanie indywidualnych, rozwiązań o dostosowanych proporcjach do otaczającej zabudowy.
 • Wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kondygnacje i nie wyższa niż 15.0 m.
 • Geometria dachu: dachy kształtować w dostosowaniu do otaczającego zainwestowania.

Zasady tymczasowego zagospodarowania – dopuszcza się w terminie – do czasu realizacji nowej zabudowy zgodnej z planem:

 • Utrzymanie istniejącego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnych z treścią mapy zasadniczej.
 • Lokalizowanie funkcji tymczasowej, w tym:
  • Miejsc postojowych.
  • Zieleni urządzonej.

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XV/73/2007 z dnia 13.09.2007 r.28.08.2017Zobacz