Nieruchomość niezabudowana 2,70 ha (działki o nr ewid. 1762/19 oraz cz. 1755/2, 1762/21, 1761/17, 1762/18)

Działka z przeznaczeniem na budowę zakładu produkcyjnego lub obiektu logistycznego

STATUS DZIAŁKI
DOSTĘPNA

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA 2,70 HA (DZIAŁKI O NR EWID. 1762/19 oraz cz. 1755/2, 1762/21, 1761/17, 1762/18)

Teren inwestycyjny o pow. około 27000m2 położony w południowo-zachodniej części miasta Żagań, w południowej części województwa lubuskiego, w zachodniej Polsce.

Tereny inwestycyjne przy ul. Reinholda Würtha to wysunięte na południe obszary gospodarcze Żagania zlokalizowane w niedalekiej odległości od autostrady A18/DK18 (8 km).

Obszar z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Przewidziana forma nabycia działki to zakup w formie otwartego przetargu.

SZCZEGÓŁY

Akty prawne:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego.
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.

 

Dane terenu inwestycyjnego:

  • Powierzchnia: 27000m2
  • Położenie: ul. Reinholda Würtha
  • Uzbrojenie terenu: Nie

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań oraz z podatku dochodowego w ramach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „PROFITY”.

Rozwiń i zobacz więcej...

Symbol Działki w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

 

U – Teren zabudowy usługowej

 

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem U

 

1) Przeznaczenie:

a ) usługi komercyjne, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2,

b ) dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wydzielenie wewnętrznych

dróg dojazdowych,

2 ) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i  zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej zabudowy oraz  przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  budynków istniejących:

a) linia zabudowy – nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli nie określono wówczas obiekty budowlane przy drogach publicznych  powinny być usytuowane od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) wysokość zabudowy – maksymalnie 12,0 m,

c) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60%,

d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 40%,

e) geometria dachu – dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste.

 

DO POBRANIA

Nazwa dokumentuData dodaniaLink
Uchwała Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24.07.2006 r.28.08.2017Zobacz