Dofinansowanie usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw z sektora żywności

W ramach projektu pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Operatora MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k. przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu usług szkoleniowo-doradczych. Projekt opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu dla działania 2.21 typ 4 POWER Kompetencje dla sektorów tj. „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnimi dużym Przedsiębiorcom poprzez zaliczkowanie oraz refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z Nadzwyczajnych rekomendacji Sektorowej Rady ds. żywności wysokiej jakości, dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze wynikających z sytuacji tych przedsiębiorstw w związku z wystąpieniem skutków pandemii Covid-19.

 

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w ramach sektora żywności wysokiej jakości i obejmuje następujące rekomendacje:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

 

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

  1. Są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
  2. Prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora żywności wysokiej jakości (PKD. C. 10 z wyjątkiem PKD C. 10.9),
  3. spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

W celu uzyskania wsparcia na usługę rozwojową w danym sektorze, nie jest konieczne posiadanie przez przedsiębiorcę PKD wiodącego w ramach danego sektora. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające, że czynnie działa w ramach danego sektora (mimo, iż nie jest to jego działalność wiodąca).

Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane w formie zaliczki połączonej z refundacją maksymalnie do 80% kosztów netto usług rozwojowych. Usługi rozwojowe wybrane będą co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych, wyłącznie z opcją „możliwość wykorzystania dofinansowania”, dostępne na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową zaliczkowo-refundacyjną.

Proces rekrutacji przedsiębiorców trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz niezbędna dokumentacja dostępne są na stronie MDDP Akademia Biznesu.