Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorców

W ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów rozwojowych.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
● dla mikroprzedsiębiorstwa – 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla małego przedsiębiorstwa – 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla średniego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
● przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
● przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (tj. Nowa Sól, Żagań, Żary),
● przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
● usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu zielonogórskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) wykonujący swoje obowiązki zawodowe na terenie jednostki organizacyjnej w subregionie zielonogórskim. Z usług rozwojowych nie mogą korzystać pracownicy (osoby fizyczne) niezależnie od aktualnego miejsca zatrudnienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły udział w usługach rozwojowych dofinansowanych w ramach projektów z Działania 6.5 RPO Lubuskie 2020 w latach 2017-2019.

Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50 lat i więcej oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne z maturą włącznie).

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
● mikroprzedsiębiorstwo: 20 000,00 PLN,
● małe przedsiębiorstwo: 30 000,00 PLN,
● średnie przedsiębiorstwo: 60 000,00 PLN,
Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika: 10 000,00 PLN.

Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim oraz mieście Zielona Góra. Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: Lubuskie Bony Rozwojowe.

lubuskie bony rozwojowe projekt