Bony na innowacje dla MŚP (od 60 do 400 tys. zł)

„Bony na innowacje dla MŚP – etap usługowy” to działanie mające na celu sfinansowanie zakupu w firmie usług badawczo-rozwojowych (B+R) opracowanych przez jednostki naukowe i naukowo-badawcze. W ramach konkursu można sfinansować tylko jeden koszt kwalifikowany, tj. zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi dla przedsiębiorcy może być tylko jednostka naukowa, o której mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu konkursu. Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (status przedsiębiorcy określany zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Dofinansowanie ramach poddziałania jest udzielane w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013oraz § 42 pkt 1 rozporządzenia.

Konkurs podzielony jest na VII rund. Na 2020 r. przewidziano dwie ostatnie: VI i VII.

 

 

  • Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.
  • Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.