Bon na innowacje – nabór wniosków od 11.10.2021

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ogłosiła konkurs nr 2/2021 w ramach projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” dedykowany lubuskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach projektu przedsiębiorca otrzymuje bon. Może on zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej:

 • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze małej skali),
 • wdrożenie nabytych prac B+R,
 • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,

a także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej:

 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
 • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Bon może zostać udzielony na pokrycie do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych Usługi.
Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania):

 • w przypadku Usługi B+R to kwota poniżej 100 000,00 zł netto bez podatku VAT, a w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 100 000,00 zł brutto,
 • w przypadku Usługi doradczej to kwota poniżej 20 000,00 zł netto bez podatku VAT, a w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 20 000,00 zł brutto.

Nabór Wniosków o Bon rozpoczyna się dnia 11.10.2021 od godziny 08:00 r. i zakończy się po otrzymaniu wniosków, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania osiągnie kwotę 300% całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs 2/2021 (nie dłużej niż do dnia 22.10.2021 r. do godziny 16:00).

Wniosek w jednym egzemplarzu oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w paragrafie 9 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, wersja 02 z dnia 07.09.2021, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

 • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
 • Nazwa i adres Operatora.
 • Dopisek „Konkurs – Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, III Typ projektu „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy”.

Szczegółowe informacje na temat nabory można uzyskać na stronie OPZL.