Webinarium

Bezpłatne webinarium: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

15 kwietnia 2021 roku w godz. 11.30-13.00 odbędzie się bezpłatne webinarium pt.: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych” dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

Prowadzący: Paweł Skrodzki – radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie funduszy europejskich.

Tematyka webinarium obejmuje:

  • Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane.
  • Progi unijne.
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – korzystanie z zasobów innych wykonawców.
  • Konsorcjum.
  • Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym.
  • Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe).
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. Będzie dostępne online na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 15 kwietnia 2021 r.