Badania na rynek – konkurs dla miast średnich

Do 31 października br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek . Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich, wśród których znajduje się m.in. Żagań.

 

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone wyłącznie dla projektów realizowanych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, to jest na terenie miast średnich wraz z okolicznymi gminami wyszczególnionych w przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Pakiecie dla miast średnich.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:

  • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na prace rozwojowe wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu na usługi doradcze wynosi 1 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • na prace rozwojowe 450  tys. zł;
  • na usługi doradcze 500 tys. zł.

 

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • wydatki inwestycyjne:

• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów

• zakup nieruchomości

• roboty budowlane

• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
  • eksperymentalne prace rozwojowe
  • usługi doradcze

 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu! Przykładowo procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej dla woj. lubuskiego wynosi 35%. Mikro i małym przedsiębiorstwom przysługuje dodatkowa premia wynosząca 20%, a średnim 10%.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie PARP.